Havárie dle vodního zákona - č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v aktuálním znění

Jako havárie se označuje mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
Obecně lze říci, že za havárii se považuje každý únik ropných látek nebo jiných závadných látek do vod povrchových nebo na nezpevněný terén, kdy jsou ohroženy podzemní vody. Též únik závadných látek do kanalizace nebo hrozba takového úniku.
Konkrétně se jedná např. o úniky provozních kapalin při dopravních nehodách, nálezy sudů s obsahem neznámých kapalin na nezpevněném terénu nebo v korytě vodního toku, výskyt olejových nebo ropných skvrn na hladině vodních toků, únik barev a laků atd.
Každý únik ropných látek nebo jiných zvlášť nebezpečných látek, nebezpečných látek a závadných látek je možné hlásit 24 hodin denně:

1) Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m Prahy, jako vodoprávnímu úřadu*
tel.: 603 504 621
popř.
2) České inspekci životního prostředí
tel.: 731 405 313
3) Povodí Vltavy, s.p., havarijní technik Mgr. Vait
tel.: 724 453 422

*Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, jako vodoprávní úřad, je příslušný k řízení prací při zneškodňování havárií a současně hradí ze svého rozpočtu náklady na likvidaci znečištění, pokud není znám původce znečištění.