Jste zde

Přehled přijaých usnesení ze 17. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 3.10.2017

r-17-504-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelové dotace v rámci Operačního programu Praha - pól růstu
r-17-505-us.pdf
Divadlo GONG - kulturní a vzdělávací společenské centrum - navýšení objemu mzdových prostředků
r-17-506-us.pdf
Poskytnutí finančního příspěvku ZŠ Špitálská na úhradu nákladů dle smlouvy s PRE distribuce, a.s.
r-17-507-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelovou dotaci na vybudování fitparku
r-17-508-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR
r-17-509-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálního a rozpočtu hospod. činnosti
r-17-510-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-17-511-us.pdf
Poskytnutí finančního příspěvku MŠ Kovářská na vybavení budovy školy
r-17-512-us.pdf
Navýšení rozpočtu Servisu informačních technologií na pořízení integrace Ginis SML x E-spis
r-17-513-us.pdf
Navýšení rozpočtu Servisu informačních technologií na projektové a konzultační služby
r-17-514-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku
_processed_r-17-515-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s manžely Vodrážkovými, uzavření nájemní smlouvy k bytu s Hanou Hladíkovou, uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytu s Jitkou Převrátilovou, s manžely Suchými
r-17-516-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP v 1. patře domu čp. 322, ulice Jablonecká č.or. 72, v Praze 9 - kanceláře 1.3 a archivu 1.12 se společností PEPERLE s.r.o., se sídlem Bartolomějská 291/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
r-17-516-p1.doc
Příloha
r-17-517-us.pdf
Finanční zajištění projektu "Polytechnická výchova" pro žáky základních škol Prahy 9 v r. 2017
r-17-518-us.pdf
Úpravu finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti (VHČ)na r. 2017
r-17-519-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad atletickými závody Sejdeme se v cíli
r-17-520-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 16. ZMČ P9, konaného dne 19.9.2017
r-17-521-us.pdf
Svolání 17. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání
r-17-522-us.pdf
Uzavření Smlouvy o Dílo s dodavatelem Stategic Consulting, s.r.o. na vydavatelské služby, zpracování a vydávání měsíčníku (časopisu) "Devítka" k 1.11.2017 na dobu neurčitou
r-17-523-us.pdf
Uzavření Smlouvy o roznášce infomačních /propagačních materiálů ,měsíčníku (časopisu) "Devítka" s Českou poštou , s.p. od 1.11.2017 na dobu neurčitou
r-17-524-us.pdf
Schválení podpory žádosti Spartaku Hrdlořezy, z.s. o grant hl. m. Prahy