Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 25.4.2016

r-16-221-us.pdf
Schválení záštity starosty MČ P9 nad mezinárodní výstavou „V zahradě“
r-16-222-us.pdf
Úprava Pravidel MČ P9 - udělování ocenění občanům,udělování Záštity starosty MČ P9
r-16-223-us.pdf
Záměr realizace energetické úspory se zárukou u vybraných objektů MČ P9 – EPC
r-16-224-us.pdf
Schválení otevřeného zadávacího řízení podle zák. č. 137/2006 Sb. o VZ na akci „Výstavba pavilonu při ZŠ Novoborská, Praha 9“
r-16-225-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 r. 2016 o dotaci z rozpočtu hl.m.Prahy – granty v oblasti prevence kriminality v r. 2016
r-16-226-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o dotaci na projekty na podporu vzděl.na území hl.m. Prahy
r-16-227-us.pdf
Přijetí finančního daru pro Kub Harfica
r-16-228-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-16-229-us.pdf
Navýšení rozpočtu na údržbu a opravy objektů MČ Praha 9
r-16-230-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu MŠ Novoborská - poskytnutí investičního příspěvku převodem z příspěvku na provoz
r-16-231-us.pdf
Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o nevyčerpanou část finančních prostředků z účelové dotace přijaté v rámci OPPK na projekt Revitalizace naučné stezky Amerika v roce 2015
r-16-232-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebyt.jednotky č. 379/31 v domě Teplická 279/22, mezi MČ P9 a SVJ domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9
r-16-233-us.pdf
Uzavření změny smlouvy k bytu s Bc. Vencovskou, Bc. Runtem, ZŠ Litvínovská 600, uzavření NS k bytu s V. Krutilkem a manž. Knížkovými
r-16-234-us.pdf
Uzavření NS k bytu s P. Obrdou, D. Červenkovou a R. Häuslem
r-16-235-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s D. Vaněčkovou, uzavření nové NS k bytu s manž. Voldánovými, J. Pechanovou a D. Liškovou
r-16-236-us.pdf
Informace o počtu uzavřených dohod o splátkách dluhu na nájemném a zálohách na služby, za vyúčtování služeb, na poplatku a úroku z prodlení za I. čtvrtl. 2016
r-16-237-us.pdf
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „BESIP 297065 Okružní křižovatka Klíčov - Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu" mezi MČ Praha 9 a společností TSK hl. m. Prahy
r-16-238-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části poz.parc.č. 1939/2 a části poz.parc.č. 1939/14, oba v k.ú. Vysočany, s Michalem Cabejškem, Stroupežnického 7, 150 00 Praha 5 – Smíchov
r-16-239-us.pdf
Revokaci usnesení č. Us ZMČ 110/15 ze dne 24.11.2015, kterým bylo schváleno svěření části pozemku v k.ú. Libeň z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
r-16-240-us.pdf
Udělení plné moci
r-16-241-us.pdf
Uzavření darovací smlouvy mezi Tcheguie Tour a SSS MČ P9
r-16-242-us.pdf
Vyřazení nefunkčních položek z majetku SSS MČ P9
r-16-243-us.pdf
Souhlas s Provozním řádem Dětských skupin SSS MČ P9
r-16-244-us.pdf
Souhlas se změnou Zřizovací listiny SSS MČ P9