Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.11.2017

r-17-625-us.pdf
Vyhlášení grantových programů MČ Praha 9 na rok 2018
r-17-626-us.pdf
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ Praha 9 v 1. čtvrtletí 2018
r-17-627-us.pdf
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. - 3. čtvrtletí 2017
r-17-628-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu účelových příspěvků ZŠ a MŠ Na Balabence
r-17-629-us.pdf
Poskytnutí dotace spol. SUPER PRODUCTION s.r.o. na podporu projektu PRAGUE PRIX 2017
r-17-630-us.pdf
Schválení finanční podpory akce Vzpomínkový večer na počest zesnulých romským osobnostem pro spolek ROMPRAHA
r-17-631-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitoly Kultura a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
r-17-632-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelové dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I na projekt EU Šablony MŠ Litvínovská
r-17-633-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu výdajů kapitoly Školství
r-17-634-us.pdf
Divadlo GONG - kulturní a vzdělávací společenské centrum - poskytnutí neinvestičního příspěvku a navýšení objemu mzdových prostředků
_processed_r-17-635-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s MŠ Pod Krocínkou, uzavření smlouvy o dočasném užívání bytu s manžely Tesařovými a podání žaloby na vyklizení bytu Romanem Štědronským
r-17-636-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP značeného jako nebytová jednotka č. 357/101 v přízemí domu Jablonecká 357/27 v Praze 9, s paní Ing. Ilonou Halířovou
r-17-636-p1.doc
Příloha
_processed_r-17-637-us.pdf
Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu
_processed_r-17-638-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
_processed_r-17-639-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s D. Lesákem, prodloužení nájmu bytu s L.Kraftem
_processed_r-17-640-us.pdf
Povolení splátek dluhu
r-17-641-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu na pronájem NJ č. 227/102 v domě čp. 227, Sokolovská 227/264, Praha 9, uzavřením Dodatku č.3, jehož předmětem je registrace nájemce na plátce DPH
r-17-642-us.pdf
Odpis nedobytné pohledávky za spol. SANITOP s.r.o.
r-17-643-us.pdf
Revokace usnesení Rady MČ Praha 9 č. US RMČ 157/2016 ze dne 29.3.2016 ke vstupu na pozemky v k.ú. Vysočany pro společnost Nadlan s.r.o. v rámci akce „INSPIRACE NAD ROKYTKOU"
r-17-643-p1.docx
Příloha
r-17-644-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc. č. 628/204 v k.ú. Prosek v rámci akce "Rekonstrukce vodovodní přípojky pro č.p. 433, ul. Litoměřická, Praha 9 - Prosek" pro CREAM Real Estate, s.r.o. zast. Ing. Stanislavem Herudkem
r-17-644-p1.docx
Příloha
r-17-645-us.pdf
Prodej části pozemku parc.č. 3098/22 v k.ú. Libeň
_processed_r-17-646-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Hrdlořezy mezi MČ Praha 9 a Denisou Pozníčkovou
r-17-647-us.pdf
Úprava finančního plánu - vedlejší hospodářské činnosti(VHČ) na rok 2017
r-17-648-us.pdf
Převod vlastnictví BJ v bytových domech v rámci II. a III. vlny privatizace
r-17-649-us.pdf
Převod vlastnictví BJ v bytovém domě Skloněná č.p. 308/16, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-17-650-us.pdf
Převod vlastnictví BJ v bytovém domě Skloněná č.p. 307/18, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-17-651-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Prosek mezi MČ Praha 9 a společností TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s.
r-17-652-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
r-17-653-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9
r-17-654-us.pdf
Udělení plné moci pro Mgr. Františka Steidla, se sídlem Praha 1, Týnská 12, k zastupování ve věci ukončení smlouvy o umístění stavby na pozemku v k.ú. Prosek
r-17-655-us.pdf
Prodej podílů na pozemcích parc.č. 532/10 a 532/12, k.ú. Prosek
r-17-656-us.pdf
Prodej podílu na pozemku parc.č. 532/6, k.ú. Prosek
r-17-657-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 ke zpřesnění změny územního plánu pozemků č. parc. 511/1, 512/1, 507/3, vše k.ú. Vysočany, č. parc. 3344/19, 3344/20, 3344/24, vše k.ú. Libeň, Praha 9, ul. Českomoravská, a k podání podnětu na stanovení kódu míry využití území na písmeno "D" Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
r-17-658-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro VZ "MŠ Veltruská 560 - přístavba a nástavba učebnového pavilonu"
r-17-659-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Základní školou Novoborská a Základní školou Špitálská
r-17-660-us.pdf
Mimořádné odměny ředitelů škol zřizovaných Městskou částí Praha 9
r-17-661-us.pdf
Úprava finančního plánu VHČ na r. 2017
r-17-662-us.pdf
Schválení platového výměru paní Martině Fialové, ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra
r-17-663-us.pdf
Připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému – ZPS
r-17-664-us.pdf
Poskytnutí plnění členům ZMČ Praha 9
r-17-665-us.pdf
Jmenování Ing. Mgr. Karla Horejše do funkce vedoucího OVÚR ÚMČ P9
r-17-666-us.pdf
Schválení energetické politiky MČ Praha 9
r-17-667-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Sboru dobrovolných hasičů Miškovice
r-17-668-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha III
r-17-669-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Městské policii hl. m. Prahy
r-17-670-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy
r-17-671-us.pdf
Zpráva o výsledcích provedených kontrol za III. čtvrtletí 2017 a porovnání se stejným obdobím roku 2016
r-17-672-us.pdf
Projektový záměr pro využití pozemků za Poliklinikou Prosek pro sociální a zdravotní účely
r-17-673-us.pdf
Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o financování projektu v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR "Nástavba MŠ Veltruská"
r-17-674-us.pdf
vyhodnocení ankety a přijetí nabídky na odkoupení pozemků v k.ú. Střížkov pro rozšíření Parku Přátelství