Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 20. jednání Rady MČ P9 ze dne 14.11.2017

r-17-583-us.pdf
Zajištění a provedení inventarizace majetku a závazků hl.m.Prahy- MČ P9 k 31.12.2017
r-17-584-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Odboru vnitřní správy na akci Energetický management Praha 9
r-17-585-us.pdf
Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Servisu informačních technologií
r-17-586-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Odboru správy majetku na investiční akce
r-17-587-us.pdf
Schválení dodatku ke smlouvě poskytnuté fin. podpory pro TJ Praga, z.s.
r-17-588-us.pdf
Zvýšení rozpočtu OVS na běžné výdaje
r-17-589-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů OŽPD
r-17-590-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu investic
r-17-591-us.pdf
Převod v rámci rozpočtu investic OSM
_processed_r-17-592-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s Janem Pospíchalem, Ladislavem Pavlíčkem, prodloužení nájmu bytu s Janem Johnem, manžely Pohlovými a informaci o splnění podmínek Thomasem Matthewem Mitkou
_processed_r-17-593-us.pdf
Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu
r-17-594-us.pdf
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo "Regulace topných sytémů na objektech ústavu Sociální služby Praha 9"
r-17-595-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji částí pozemků parc.č. 415/1 a parc.č. 416/2 v k.ú. Vysočany
r-17-595-p1.docx
Příloha
r-17-596-us.pdf
Udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 9 při vzniku SVJ v privatizovaných domech
r-17-597-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji části pozemku parc.č. 1122 v k.ú. Prosek
r-17-597-p1.docx
Příloha
_processed_r-17-598-us.pdf
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. 0038/92-OOS ze dne 7.4.1992 na pronájem NP v domě čp. 567, Na Břehu 9 v Praze 9, schválení podání žaloby o zaplacení dlužné částky na pana A.Nováka, a udělení plné moci AK Mgr. Františka Steidla, se sídlem Praha 1, Týnská 12
r-17-599-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1163/2 v k.ú. Prosek v rámci akce "Obnova vodovodního řadu, ul. Čakovická, Letňanská a Klíčovská, Praha 9" pro Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. zast. spol. INTERPROJEKT, s.r.o.
_processed_r-17-600-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Antonínem Vošalíkem a informaci o splnění podmínek Zdenkou Královou
_processed_r-17-601-us.pdf
Povolení splátek dluhu a uzavření nájemní smlouvy k bytu s Lenkou Risteska, uzavření nájemní smlouvy k bytu s Naděždou Kocíkovou
r-17-602-us.pdf
Změna nájemní smlouvy č.P9VYC/21731 ze dne 14.5.2002 uzavřením dodatku č.6 se společností CETIN,a.s.,se sídlem Olšanská 2681/6,130 00 Praha 3
r-17-602-p1.pdf
Příloha
r-17-603-us.pdf
Zhotovení sportoviště s umělou trávou – 1. etapa
r-17-603-p1.pdf
Příloha
_processed_r-17-604-us.pdf
Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu
r-17-605-us.pdf
Úprava finančního plánu VHČ na r. 2017
r-17-606-us.pdf
Změna smlouvy č. 2017/OSM/0331/ONAN ze dne 10.10.2017 na pronájem nebytových prostorů v objektu čp. 322, ul. Jablonecká č.or. 72 v Praze 9, uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a společností PEPERLE s.r.o., IČ: 47546018
r-17-606-p1.doc
Příloha
r-17-607-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků a podílů na pozemcích mezi HMP a spolkem SK Sparta Krč
r-17-607-p1.doc
Příloha
r-17-608-us.pdf
Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 9 a společností TOMMI-holding, spol. s r.o. na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Vysočanská č.p.546-555 a v bytových domech Klíčovská č.p.351-354 v k.ú. Prosek
r-17-609-us.pdf
Schválení Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy o poskytování poradenství v oblasti sociálních služeb
r-17-610-us.pdf
Změna platu ředitelky Střediska sociálních služeb Praha 9
r-17-611-us.pdf
Odpis nedobytných pohledávek SSS MČ Praha 9
r-17-612-us.pdf
Souhlas se seznamem žadatelů o uzavření nájemních smluv s DPS Sociální služby Praha 9, z.ú.
r-17-613-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za III. čtvrtl.2017
r-17-614-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ malého rozsahu "Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská - výroba nábytku"
r-17-615-us.pdf
Schválení vánočních poukázek pro zaměstnance ZŠ a MŠ zřizovaných MČ P9
r-17-616-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovými organizacemi - mateřskými a základními školami Prahy 9
r-17-617-us.pdf
Schválení platů ředitelů mateřských a základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 9 od 1. 11. 2017
r-17-618-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad galavečerem bojových sportů Heroes gate 19
r-17-619-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 17. zasedání ZMČ P9, konaného dne 31.10.2017
r-17-620-us.pdf
Návrhy termínů konání jednání Rady MČ Prahy 9 a zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 9 na I. pol. 2018
r-17-621-us.pdf
Jmenování Ing. Jana Šíby do funkce ved. Útvaru interního auditu a kontroly ÚMČ P9
r-17-622-us.pdf
Vzdání se funkce vedoucí Odboru vnitřní správy ÚMČ Praha 9
r-17-623-us.pdf
Stanovení odměn statutárních orgánů společností Garáže Lovosická s.r.o., Hortus správa zeleně s.r.o. a Poliklinika Prosek a.s. za uplynulé období
r-17-624-us.pdf
Svolání 18. zasedání ZMČ Praha 9, vč. návrhu pořadu zasedání