Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 2. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 26.1.2016

r-16-016-us.pdf
Úprava rozpočtu v období rozpočtového provizoria
r-16-017-us.pdf
Finanční vypořádání dotací poskytnutých MČ P9 odvětvovými ministerstvy v roce 2015
r-16-018-usup.pdf
Uzavření NS k bytu s manž. Dankovými, M. Holcmanem, E.Jelínkovou, uzavření změny smlouvy k bytu s K. Dolejšovou, skončení nájmu bytu s L. Drábkovou
r-16-019-usup.pdf
Prodloužení nájmu bytu s L. Forgáčovou, H. Šubovou, uzavření NS k bytu s M. Demeterovou, E. Novákovou a skončení nájmu bytu s E. Novákovou
r-16-020-usup.pdf
Prodloužení nájmu bytu s manž. Kokyovými, J. Domínguezovou a K. Dohnalovou, uzavření NS k bytu s Bc. K. Čermákovou
r-16-021-usup.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebyt.jednotky - garáže v objektu čp. 856, ul. Lovosická v Praze 9, k.ú.Prosek
r-16-022-us.pdf
Informace o počtu uzavřených dohod o splátkách dluhu na nájemném a zálohách na služby,za vyúčtování služeb, na poplatku a úroku z prodlení a na nákladech za opravu bytu za 4. Q roku 2015
r-16-023-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 2118/3 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m.Prahy
r-16-024-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemků parc.č. 485, parc.č. 486 a části pozemku parc.č. 1124/3, geometrickým plánem oddělené a nově označené jako pozemek parc.č. 1124/27,vše k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m.Prahy
r-16-025-us.pdf
Změna Nájemní smlouvy č. OSM/Rek/003/07 ze dne 30.3.2007 uzavřením dodatku č.2 mezi MČ Praha 9 a spol. LoBy, s.r.o.
r-16-026-us.pdf
Změna Kupní smlouvy č. KUD/OSM/0263/2013 ze dne 26. 8. 2013, uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a Pavlem Lešnerem a Helenou Lešnerovou
r-16-027-usup.pdf
Uzavření nájemních smluv s vítězi výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné za 1.měsíc nájemního vztahu bez služeb
r-16-028-us.pdf
Zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9
r-16-029-us.pdf
Zvýšení kapacity Denního stacionáře Hejnická
r-16-030-us.pdf
Nové ceníky Střediska sociálních služeb MČ Praha 9
r-16-031-us.pdf
Plán kontrolní činnosti na rok 2016
r-16-032-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady MČ P9 za II. pol.2015
r-16-033-us.pdf
Svolání 8. zasedání ZMČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání
r-16-034-us.pdf
Smlouva o výrobě pořadu a poskytnutí licencí