Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 17.10.2017

r-17-525-us.pdf
Navýšení rozpočtu Servisu informačních technologií na běžné výdaje
r-17-526-us.pdf
Financování příprav volby prezidenta ČR
r-17-527-us.pdf
Vrácení finanční podpory projektu EU Šablony - ZŠ Novoborská z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
r-17-528-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelové dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I na projekt EU Šablony ZŠ Litvínovská 600
r-17-529-us.pdf
Schválení finanční podpory pro Team Knights, z.s.
r-17-530-us.pdf
Navýšení a úprava rozpočtu kapitoly Školství
r-17-531-us.pdf
Schválení finanční podpory pro Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.
r-17-532-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů OKMTV
r-17-533-us.pdf
Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu OVS
r-17-534-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 2012 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, paní Heleně Mikové
r-17-535-us.pdf
Uzavření dohody o ukončení smlouvy o spolupráci a uzavření budoucí smlouvy kupní s firmou Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
r-17-535-p1.pdf
Příloha
_processed_r-17-536-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu panu Romanu Štědroňskému
_processed_r-17-537-us.pdf
Povolení splátek dluhu panu Petru Černému
r-17-538-us.pdf
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Regulace topných systémů na objektech ústavu Sociální služby Praha „
r-17-538-p1.pdf
Příloha
r-17-539-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP značeného jako nebytová jednotka č. 361/101 v přízemí domu Jablonecká 361/19 v Praze 9, s Lenkou Zalabákou, IČ: 03916774
r-17-539-p1.doc
Příloha
_processed_r-17-540-us.pdf
Převod vlastnictví neby.jednotek v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
_processed_r-17-541-us.pdf
Povolení splátek dluhu a uzavření NS k bytu s paní Monikou Pustayovou
r-17-542-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Vysočanská č.p. 546 a č.p. 555 v k.ú. Prosek
r-17-543-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě Skloněná č.p. 307/18, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-17-544-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě Skloněná č.p. 307/18, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-17-545-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domech v rámci II. a III. vlny privatizace
r-17-546-us.pdf
Odkoupení pozemku parc.č. 49 v k.ú. Vysočany
_processed_r-17-547-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu na pronájem NJ č. 1414/27 v domě čp. 1414, Kovářská 9, Praha 9, uzavřením Dodatku č.8, jehož předmětem je registrace nájemce na plátce DPH a vymezení prostoru na NJ č. 1414/27
r-17-547-p1.doc
Příloha
r-17-548-us.pdf
Výzva k podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení podle zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na akci "MŠ Veltruská 560 - přístavba a nástavba učebnového pavilonu"
r-17-549-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za II. čtvrtletí roku 2017
r-17-550-us.pdf
Odměny ředitelů škol zřizovaných Městskou částí Praha 9 za II. pololetí školního roku 2016/2017
r-17-551-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad sportovním projektem pro mládež Knights Nextgen
r-17-552-us.pdf
Schválení Záštity starosty MČ Praha 9 nad "Benefičním florbalovým turnajem firem"
r-17-553-us.pdf
Vzdání se funkce vedoucího Odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ P9
r-17-554-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akci „Vnitroblok Nemocniční“
r-17-555-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Park zahrádky - most"
_processed_r-17-556-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu panu Janu Kalašovi
r-17-557-us.pdf
Nabídka řešení situace v lokalitě Střížkova na pozemcích parc.č. 500/193, 500/194, 500/195, 500/130, 500/106 a 500/104, k.ú. Střížkov