Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 19. 7. 2016

r-16-384-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o účelovou dotaci na projekt Den zdraví 2016 na Poliklinice Prosek
r-16-385-us.pdf
Peněžitý vklad do ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.
r-16-386-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2016 o poskytnuté dotace v rámci OPŽP na projekty Zateplení budovy SSS Českolipská a Zateplení budovy SSS Harrachovská
r-16-387-us.pdf
Rozpočtové opatření v oblasti rozpočtu OVS
r-16-388-us.pdf
RO převod finančních prostředků z investiční akce ZŠ Špitálská – výstavba nového pavilonu, na investiční a neinvestiční akce zabezpečované OŽPD
r-16-389-us.pdf
Rozpočtová opatření v oblasti investic
r-16-390-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu účelového příspěvku ZŠ Špitálská
391.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
392.pdf
Uzavření NS k bytu a skončení nájmu bytu s manž. Jáchymovými
393.pdf
Udělení výjimky ze „Zásad pronajímání bytů “ Z. Rambové a J. Volfové
394.pdf
Uzavření smluv o nájmu NJ - garáží v objektu čp. 856, ul. Lovosická, P9
r-16-395-us.pdf
Uzavření změny smlouvy o nájmu č. 108/97 ze dne 23.10.1997 dodatkem č.5, mezi MČ Praha 9 a spol. Fantova rybárna s.r.o., IČ: 24754480
396.pdf
Povolení splátek nedoplatku
r-16-397-us.pdf
Změna Smlouvy o zbudování komunikace týkající se území nazvaného „Krejcárek“ ze dne 29.8.2014 uzavřením Dodatku č. 3 mezi MČ Praha 9 a spol.IPP Invest s.r.o.
398.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k zateplení fasády objektu prodejny s bytem na pozemku parc.č. 1204 v k.ú. Prosek, ul. Mimoňská, Praha 9
r-16-399-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k zateplení fasády bytového domu čp.1937 ul. Matějkova v k.ú. Libeň
r-16-400-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 628/180 v k.ú. Prosek, s Václavem Pýchou, Habartická 54, Praha 9
r-16-401-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 1123/1 v k.ú. Prosek, s Milanem Králem, Na Vyhlídce 286/64, 190 00 Praha 9
402.pdf
Uzavření smluv o nájmu nebytových jednotek - garáží v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
403.pdf
Informace o splnění podmínek N.Kozlovou, B. Boureghdadovou a L.Pavlíčkem, uzavření nájemní smlouvy k bytu s J.Hodrem a V.Hodrovou
404.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Michalem Nochtou, manž. Štěpničkovými, P.Malinovou, K. Kukalovou, Jolanou Domínquezovou a K.Dohnalovou, manž.Kokyovými
r-16-405-us.pdf
Schválení aktualizace stanoviska MČ Praha 9 ve věci směny pozemků mezi HMP a spol. Pražské služby, a.s.
r-16-406-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu částí pozemků parc.č. 510 a parc.č. 62 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-16-407-us.pdf
Úprava stanoviska MČ Praha 9 schváleného usnesením RMČ č. Us. 477/15 ke směně pozemků mezi HMP a panem Jaroslavem Tintěrou
r-16-408-us.pdf
Úprava finančního plánu – VHČ na r. 2016
r-16-409-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na provedení prací "Oprava parkovacích ploch náměstí Jablonecká - Měšická", Praha 9
r-16-410-us.pdf
Souhlas s navýšením kapacity soukromé ZŠ UNIVERZUM
r-16-411-us.pdf
Schválení přijetí daru MŠ Kytlická
r-16-412-us.pdf
Návrh na přijetí partnerství v projektu URBACT III. Procure
r-16-413-us.pdf
Souhlas se seznamem žadatelů o uzavření NS v DPS SSS MČ P9
r-16-414-us.pdf
Jmenování Ing. A. Polanského členem KBP a KŠ RMČ P9 a M. Apeltauera členem KRÚ RMČ P9
r-16-415-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 10.ZMČ P9
r-16-416-us.pdf
Schválení smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence
r-16-417-us.pdf
Schválení kvalifikační dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „ Energetické služby se zaručeným výsledkem v objektech MČ Praha 9“
418.pdf
Schválení dohody o narovnání mezi MČ Praha 9 a Jaroslavem Flachsem