Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 12. jednání Rady MČ Prahy 9

357/09

Změna tajemníka Komise informatiky RMČ P9

358/09

Zvýšení rozpočtu MČ P9 o účelovou dotaci na integraci žáků pro asistenty pedagoga

359/09

Převod fin.prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9 na zajišťování provozu LSPP

360/09

Zvýšení příspěvku pro MŠ Pod Krocínkou

361/09

Převod fin.prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9 na příspěvek ZŠ Špitálská 789, Praha 9

362/09

Převod fin.prostředků z rezervy rozpočtu MČ P9 na posílení financování voleb do EP

363/09

Oznámení zadávacího řízení za účelem realizace VZ „Středisko sociálních služeb Hejnická“, Praha 9

364/09

Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ malého rozsahu „Přestavba výměníku na tréninkovou halu při ZŠ Na Balabence 800, P9

365/09

Schválení odpovědi na petici

366/09

Povolení splátek nedoplatků z vyúčtování za rok 2009

367/09

Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ malého rozsahu „Komplexní zateplení fasády domu U Svobodárny 18, Praha 9“

368/09

Uzavření NS k bytu s manž. Skalickými

369/09

Uzavření dodatku k NS k bytu s FŘ pro hl.m. Prahu

370/09

Uzavření dodatků k NS

371/09

Uzavření NS k bytu s manž. Soukupovými

372/09

Sloučení volného bytu v domě č.p. 966, Sokolovská 185, Praha 9

373/09

Uzavření NS k bytu s pí Evou Podzimkovou

374/09

Uzavření NS k bytu s p. D. Tomsem a pí J. Mrňávkovou

375/09

Sloučení volného bytu v domě č.p. 965, Sokolovská 183, Praha 9

376/09

Podání výpovědí z nájmu bytu

377/09

Uzavření nové NS s pí J. Doksanskou, dodatek č. 1 k NS s pí Michlovou

378/09

Uzavření dodatků k NS k bytům

379/09

Prodloužení doby nájmu k bytu s pí M. Převrátilovou

380/09

Uzavření NS k bytům z veřejného zájmu

381/09

Pronájem bytu č. 9, Kovářská 1256, Praha 9

382/09

Uzavření NS k bytu s p. Harvanem

383/09

Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ malého rozsahu „Rekonstrukce plynové kotelny na výměníkovou stanici v objektu U Svobodárny 1070/9, Praha 9

384/09

Uzavření nového znění Smlouvy o nájmu mezi MČ P9 a Bytostav, s.r.o.

385/09

Výběr nejvýhodnější nabídky pro VZ malého rozsahu „ZŠ Novoborská – osazení oken, prosklených stěn a zábradlí“

386/09

Vzorová kvalifikační dokumentace pro nadlimitní VZ v projektové a inženýrské činnosti

387/09

Jmenování Mgr. P. Hrubého vedoucím OS ÚMČ P9

388/09

Zvýšení základního platu ředitele OKD P9 na zákl. NV ČR

389/09

Rozdělení úkolů, vyplývajících z přijatých usnesení 15. ZMČ P9