Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.6.2016

r-16-345-us.pdf
Převod finančních prostředků mezi fondy MŠ Veltruská
r-16-346-us.pdf
Navýšení rozpočtu Servisu informačních technologií
r-16-347-us.pdf
Snížení objemu rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-16-348-us.pdf
Úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku v oblasti školství
r-16-349-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Odboru školství a evropských fondů
r-16-350-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2016 o převod 100% podílu MČ P9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2015 a dodatečné daňové povinnosti DPPO hl.m.Prahy
r-16-351-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na akci "ZŠ Litvínovská 600 -rekonstrukce školní kuchyně vč. VZT a gastro vybavení - stavební část"
r-16-352-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci inv. akce „Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská – přestavba kuchyně“
r-16-353-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na akci"ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - stavební úpravy - kuchyň a jídelna"
r-16-354-us2.pdf
Uzavření NS k bytu s T.Kadlecem, uzavření změny smlouvy k bytu s Gabrielou Victorií Novou,Ing. Alešem Konečným a s Gymnáziem Praha 9, Českolipská 373
r-16-355-us2.pdf
Informace o splnění podmínek Janem Johnem, uzavření NS k bytu s J. Beránkem a K. Beránkovou
r-16-356-us.pdf
Povolení splátek dluhu na poplatku a úroku z prodlení pí N. Kocíkové
r-16-357-us2.pdf
Povolení splátek dluhu na nákladech řízení p. M. Štolcovi
r-16-358-us2.pdf
Povolení přistoupení k dluhu a jeho splácení pí Barbaře Tomancové
r-16-359-us2.pdf
Povolení splátek nedoplatku
r-16-360-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska ke změně účelu železobetonové konstrukce užívané jako reklamní plocha na diváckou tribunu ve víceúčelové sportovní hale AC SPARTA PRAHA - Praha 9, Podvinný Mlýn
r-16-361-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska k zateplení fasády bytového domu čp.1824 ul. Čihákova v k.ú. Libeň
r-16-362-us.pdf
Změna Nájemní smlouvy č. OSM/Rek/003/07 ze dne 30.3.2007 uzavřením dodatku č.3 mezi MČ Praha 9 a spol. LoBy, s.r.o.
r-16-363-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na inv.akci "Rekonstrukce fasády objektu U Svobodárny 1110, Praha 9" a uzavření SOD s vybraným uchazečem
r-16-364-us.pdf
Schválení realizace a fin.podpory projektu „Podpora polytechnické výchovy“
r-16-365-us.pdf
Úprava plánu velkých oprav v budovách mateřských škol
r-16-366-us.pdf
Jmenování člena Bezpečnostní rady MČ Praha 9
r-16-367-us.pdf
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb elektr. komunikací
r-16-368-us.pdf
Neschválení Záštity starosty MČ P9 nad projektem Včelí úl
r-16-369-us.pdf
Souhlas s podáním výpovědí z nájmu bytu v DPS pí M.Humlové a p. J.Výletovi
r-16-370-us.pdf
Schválení záštity starosty MČ P9 - Liga proti rakovině
r-16-371-us.pdf
Výroční zpráva Střediska sociálních služeb MČ Praha 9
r-16-372-us.pdf
Výroční zpráva spol. Devátá rozvojová, a.s.
r-16-373-us.pdf
Udělení plné moci