Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 12. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 19.6.2017

r-17-323-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2017 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2016
r-17-324-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o účelovou investiční dotaci na akci Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská
r-17-325-us.pdf
Poskytnutí fin.příspěvku MŠ Kovářská na vybavení budovy školy
r-17-326-us.pdf
Divadlo GONG – poskytnutí neinvest.příspěvku a navýšení objemu mzdových prostředků
r-17-327-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů OS na výdaje spojené se zajišťováním soc.pohřbů
r-17-328-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2017 o účelové neinv. finanční prostředky na podporu aktivit v oblasti plánování sociálních služeb, řešení bezdomovectví a mapování bezbariérovosti na lokální úrovni
r-17-329-us.pdf
Navýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2017 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.1.2017 do 30.4.2017
r-17-330-us.pdf
Financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
r-17-331-us.pdf
Den zdraví 2017 na Poliklinice Prosek
r-17-332-us.pdf
Schválení finanční podpory pro Římskokatolickou farnost u kostela Krista Krále
r-17-333-us.pdf
Navýšení rozpočtu investičních akcí OŠEF
r-17-334-us.pdf
Uzavření fin.vypořádání za r.2016 mezi SR, hl.m.Prahou a MČ P9
_processed_r-17-335-us.pdf
Prodloužení nájmu bytů a uzavření nové NS k bytu
r-17-336-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu NP Sokolovská 576/306, P9, k.ú. Vysočany mezi MČ P9 a spol. Marion Group, s.r.o.
r-17-336-p1.pdf
Příloha
_processed_r-17-337-us.pdf
Změna smlouvy o nájmu NP, uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ P9 a Mgr. Krejčovou
r-17-337-p1.pdf
příloha
_processed_r-17-338-us.pdf
Podání žaloby na vyklizení a udělení plné moci
r-17-339-us.pdf
Odkoupení zprivatizovaného bytu do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřené správy MČ P9
r-17-340-us.pdf
Stanovisko MČ P9 k prodeji pozemku parc.č. 535, k.ú. Hrdlořezy p. Kissovi
r-17-340-p1.pdf
Příloha
r-17-341-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence ZŠ zřízených MČ P9 - ZŠ Novoborská
r-17-342-us.pdf
Schválení změn Mandátních smluv č. MAN/OSM/292/2008 a č. MAN/OSM/293/2008 s TOMMI holding s.r.o., označených jako Dodatky č. 1
r-17-342-p1.pdf
Příloha
r-17-342-p2.pdf
Příloha
_processed_r-17-343-us.pdf
Povolení splátek nedoplatku
r-17-344-us.pdf
Uzavření dohody o skončení nájmu NJ – garáže č. 856/40 v ul. Lovosická, P9 s pí J. Copovou ke dni 30.6.2017
r-17-345-us.pdf
Schválení navýšení kapacity MŠ Litvínovské 490, Praha 9 ze 130 dětí na 155 dětí s platností od 1. 9. 2017. Navýšení kapacity školní jídelny ze 144 strávníků na 177 strávníků s platností od 1. 9. 2017
r-17-346-us.pdf
Schválení navýšení kapacity Mateřské školy Kovářské 1790, Praha 9 ze 120 na 144 dětí s platností od 1. 9. 2017 Navýšení kapacity školní jídelny ze 120 na 164 strávníků s platností od 1. 9. 2017
_processed_r-17-347-us.pdf
Zajištění věcné a finanční administrace projektu Nástavba MŠ Veltruská
r-17-348-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotř.majetku nabídnutého přísp. organizacemi-ZŠ a MŠ P9
r-17-349-us.pdf
Žádost o Záštitu starosty MČ P9 nad 10.dílem edukativního seriálu „Čím budu“
r-17-350-us.pdf
Roční účetní závěrka spol. Poliklinika Prosek, a.s. za rok 2016