Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 6.6.2017

r-17-288-us.pdf
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nadlimitní VZ na služby v jednacím řízení s uveřejněním s názvem "Energetické služby se zaručeným výsledkem v objektech MČ Praha 9"
r-17-289-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin.prostř.na realizaci projektu Barevná devítka
r-17-290-us.pdf
Schválení finanční podpory pro spolek O Roma dživen a kulturní akci Zlatý hlas
r-17-291-us.pdf
Úprava rozpočtu výdajů OSM
r-17-292-us.pdf
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. čtvrtletí 2017
r-17-293-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Servisu informačních technologií
_processed_r-17-294-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
r-17-295-us.pdf
Převod vlastnictví BJ v BD Jablonecká č.p. 360/21 – č.p. 361/19, k.ú. Střížkov, P9
_processed_r-17-296-us.pdf
Povolení splátek nedoplatku p. Jiřímu Hoffmannovi
_processed_r-17-297-us.pdf
Povolení splátek dluhu na nájemném za NP pí G. Smetanové
_processed_r-17-298-us.pdf
Uzavření NS s M. Havlem, prodloužení nájmu bytu se ZŠ Litvínovská 600 a J.A.Semerádem
r-17-299-us.pdf
Uzavření změny smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/126/2012 ze dne 17.5.2012, ve znění Dodatku č.1 ze dne 20.4.2017, Dodatkem č.2, mezi MČ Praha 9 a spol. Káva 9 s.r.o.
r-17-300-us.pdf
Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo "Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská - rekonstrukce zázemí kuchyně - II.etapa"
r-17-300-p1.pdf
Příloha
r-17-301-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci investiční akce" Výstavba pavilonu Špitálská - gastro část -varna
r-17-301-p1.pdf
Příloha
_processed_r-17-302-us.pdf
Informace o nesplnění podmínek Hanou Hladíkovou, splnění podmínek Pavlem Čmelíkem a podání výpovědi z nájmu bytu Pavlu Čmelíkovi
_processed_r-17-303-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s Janem Tamchynou, Marcelou Malinčákovou, Máriou Nehodovou, uzavření nájemní smlouvy k bytu s Romanem Laubrem, manžely Pohlovými a skončení nájmu dohodou s manžely Andělovými
_processed_r-17-304-us.pdf
Převod vlastnictví nebytových jednotek v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
r-17-305-us.pdf
Změna smlouvy č. 2017/OSM/0022/ONAN ze dne 30.12.2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2017 na pronájem nebytových prostorů v objektu čp. 322, ul. Jablonecká č.or. 72 v Praze 9, uzavřením Dodatku č. 2 mezi MČ Praha 9 a Radkem Šindelářem
r-17-306-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 525 v k.ú. Hrdlořezy v rámci akce "Rekonstrukce kanalizace, ul. Hrdlořezská, Praha 9" pro Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. zast. spol. INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
r-17-306-p1.pdf
Příloha
r-17-307-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků a částí pozemků mezi HMP a Společenstvím vlastníků Nademlejnská 1069
r-17-307-p1.doc
Příloha
_processed_r-17-308-us.pdf
Revokaci usnesení č. Us ZMČ 71/13 ze dne 24.9.2013 prodej podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov vlastníkům bytů ve střešních nástavbách na bytovém domě ul. Teplická čp. 276 – 284
r-17-309-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k umístění kontejnerových stání pro Společenství vlastníků Praha 9, Prosek, Pískovcová 737 a 738 na pozemku parc.č. 615/11 v k.ú. Prosek
_processed_r-17-310-us.pdf
Prodej volných bytových jednotek z majetku MČ Praha 9, umístěných v domech určených usnesením ZMČ Prahy 9 k privatizaci
r-17-311-us.pdf
Revokace usnesení ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 125/14 ze dne 9.12.2014 převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech vytipovaných k výstavbě půdních bytů po provedené vestavbě bytů
r-17-312-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci investiční akce" Výstavba pavilonu Špitálská - kuchyň - stavební část
r-17-312-p1.pdf
Příloha
r-17-313-us.pdf
Revokace usnesení RMČ Praha 9 č. Us RMČ 309/15 ze dne 9.6.2015 a odsouhlasení záměru prodeje budov č.p. 139 a č.p. 186 a pozemků v areálu Anglického gymnázia v ulici Sokolovská v Praze
r-17-314-us.pdf
Revokace usnesení č. Us ZMČ 49/14 ze dne 29.4.2014 k záměru směny pozemků v k.ú. Střížkov a odsouhlasení záměru získat pozemky v k.ú. Střížkov do vlastnictví HMP, svěřené správy MČ Praha 9
r-17-315-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za I. čtvrtl.2017
r-17-316-us.pdf
Výroční zpráva SSS MČ P9 a Sociální služby Praha 9, z.ú
r-17-317-us.pdf
Úprava plánu velkých oprav v budovách MŠ
r-17-318-us.pdf
Udělení ocenění významným osobnostem MČ Praha 9
r-17-319-us.pdf
Změna ve funkci tajemníka Komise sociálně zdravotní RMČ Praha 9
r-17-320-us.pdf
Jmenování tajemníka KV a FV ZMČ P9
r-17-321-us.pdf
Využití pozemků za Poliklinikou Prosek
r-17-322-us.pdf
Pověření k jednání ve věci zřízení Automuzea Praga