Jste zde

Oddělení služeb, informací a matrik

Oddělení služeb veřejnosti a informací zajišťuje pro občany městské části Praha 9 agendu matrik, t.j. zápisy do matrik narození, sňatků a úmrtí, včetně vydávání matričních dokladů a provádění svatebních obřadů, vydávání osvědčení o státním občanství a přijímání žádostí o udělení státního občanství, vedení správního řízení o změně jména a příjmení a zajištění zápisů matričních událostí českých občanů, ke kterým dojde v zahraničí, do zvláštní matriky v Brně. Dále oddělení zajišťuje ověřování podpisů a listin, vydávání výpisů z Czech POINTU, zodpovídá za agendu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9, vykonává činnosti příslušné podle zákona o veřejných sbírkách. V informačním centru lze získat všeobecné informace o provozu úřadu  a dostupné formuláře, přijímá a eviduje ztráty a nálezy, organizačně zajišťuje provoz právní poradny a zodpovídá za fyzickou podobu úřední desky. V neposlední řadě oddělení služeb a informačních kanceláří zajišťuje přípravu a průběh voleb.

 

Informační centra

Informační centra poskytují informace související s výkonem státní správy a samosprávy MČ Praha 9, poskytují kontakty na orgány veřejné správy, vydávají veškeré dostupné formuláře odborů úřadu, zajišťuje prodej publikací MČ Praha 9, zajišťují organizačně bezplatnou právní poradnu, vydávají výpisy v rámci Czech POINTu a přijímají a evidují nálezy. Informační centrum na Proseku provádí rovněž vidimaci a legalizaci.

 

Přísedící OS pro Prahu 9

právní úprava: zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

Přísedícím může být ustanoven státní občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný a dosáhl věku nejméně 30 let. Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 volí Zastupitelstvo Městské části Praha 9, k navrženým kandidátům si Zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy Obvodního soudu pro Prahu 9.

 

Veřejné sbírky

právní úprava: zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Provádí se sbírka pokladničkami, právnická osoba musí předem oznámit jejich počet a umístění ÚMČ Praha 9. Pokladničky zabezpečené proti odcizení a neoprávněnému otevření ÚMČ Praha 9 zapečetí. Otevření pokladničky musí být ÚMČ Praha 9 oznámeno nejméně 3 pracovní dny předem, otevření musí být přítomni 1 oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec ÚMČ Praha 9. 

 

Volby

Veškeré informace podá Bc. J. Červenková, tel. 283091124, e-mail Cervenkovaj@praha9.cz

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru

Czech POINT právní úprava: zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech...
Ověřování podpisů a listin právní úprava:  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování...