C9. Tabulka základních charakteristik navrhované zástavby 
číslo zóny funkční využití ÚPn (návrh změny) popis využití zóny plocha zóny          (m2) navrh.objekt kód míry využití ÚPn (úprava) parc.č. velikost zastavit. pozemku  dle zast.podm. m2 způsob zástavby max. zast. plocha m2 počet NP vč.podl. ve svahu      U-ustup.  P-podkr. max. hrubá podl. plocha m2 výška           m n.m.       VŘ-římsa  VU-ustup.p. tvar střechy poznámka
1 SVM (zm. na OV,PP) náhrada staticky narušených objektů zastavbou v severním okraji zóny, v jižní části navržena obytná zeleň  10 068    A bez kódu (změna na D8) 117/3, 117/4, 117/7      7 375    5 deskových objektů na společné podnoži 2200 3+U   5900 296,5 U 299,5   zástavba s omezením*,  podrobné regulace, věcné břemeno: umožnit vstup ke skautské základně, vymezení pozemků zelení
2 SVM (zm. na PP) skautská základna, hřiště, doprovodná zeleň    1 037      117/9, 117/10,   117/17   stávající objekt            stávající hmota se nemění, je možné uvažovat s přemístěním skautské základny do zóny 1
3 PP parkově upravená plocha, vstup do podzemí, vyhlídka    4 433    A   117/1, 117/24   vyhlídkový objekt  135 1-2   250   plochá terasa zástavba s omezením*,  volné přízemí, terasa na střeše (převzatý projekt MČ-viz text regulací)
4 OC,PP  zástavba rozvojového území    6 357    A B9 117/25         643    izol. rod.dům, pozemek v jižní části parkově upraven a vymezen zelení 140 2+P   280 297 šikmá zástavba s omezením*, 
        B B9 117/26         677    izol. rod.dům, pozemek v jižní části parkově upraven a vymezen zelení 140 2+P   280 297 šikmá zástavba s omezením*  
5 OC při ul. Na Vyhlídce dostavba rohové vily a řadových domů    5 162    A B9 - úpr. na C9 113         518    izol. rod. dům 130 2   260 297 šikmá  
        B B9 - úpr. na C9 114/1, 114/2      2 330    řadové domy 550 2+U,P   1 165    298 šikmá  
    Náhrada staticky narušeného objektu v JV části   C B9 - úpr. na C9 105, 106         562    izol. rod. dům 140 2      280    293 šikmá zástavba s omezením*  
6 OV doplnění zástavby ve stabilizovaném území    5 010    A   102, 101/8         513    izol. rod. dům 100 2      200    291 šikmá zástavba s omezením* 
7 OV doplnění zástavby ve stabilizovaném     7 241    A   1123/2         268    atyp.objekt s terasou 105 4+P      390    298,3 šikmá podrobné regulace
    území   B   71, 1123         239    atyp.objekt s terasou 105 3+P      210    293 šikmá podrobné regulace
8 OV stabilizované území    1 898        11,12,14/1,16,19   bez dostaveb            
9 OV, ZN doplnění zástavby ve stabilizovaném území    6 564    A   30/3         345    izol. rod. dům 110 2+U      250        zástavba s omezením*  převzatý projekt k územnímu řízení (ÚŘ)
      B   57         363    izol. rod. dům 110 2+U      250    287   zástavba s omezením*
        C   60         432    dostavba v proluce  150 2+P      350    287 šikmá  
        D   661         236    okraj řadové zástavby 100 2+P      250    286 šikmá  
        E   27         141    dostavba v proluce 100 2+P      250    274,5 šikmá  
        F   24, 25, 23/1         400    dostavba v proluce 200 2+P      500    276 šikmá  
10 OV, ZN, PSZ zástavba rozvojového území s atypickým řešením obsluhy,     6 982    A B8 - úpr. na C8 30/1, 34         800    bytový objekt (4 b.j.), v přízemí garáže pro 10B a 10C 280 3      560    269 šikmá podrobné regulace
        B B8 - úpr. na C8 30/1, 33         800    dvojdům, garáž v obj.10A 2x110 2+U(P)    2x200  273   zástavba s omezením*,  objekt bez přímé dopravní obsluhy, podrobné regulace
        C B8 - úpr. na C8 33, 52         750    izol. rod. dům, garáž v obj.10A 120 1+U(P)    200    273   zástavba s omezením*,  objekt bez přímé dopravní obsluhy, podrobné regulace
        D B8 - úpr. na C8 30/2      1 100    dvojdům, 2 izolované garáže 2x100 +30+28 1+P  2x200 + 58    šikmá převzatý projekt k územnímu řízení
11 OV, ZN doplnění zástavby ve stabil. území    5 527    A   46         180    dostavba v proluce 130 2+P      325    268 šikmá  
12 OC doplnění zástavby v rozvojovém území dle ÚPn    4 089    A B9 1125/2, 117/20         600    izol. rod. dům 120 2+P      240    289 šikmá zást. s omezením*, podrobné regulace 
      B B9 1125/8         630    izol. rod. dům 110 2+P      240    289 šikmá zástavba s omezením*
13 OC      5 897    A   192/3, 192/8         547    izol. rod. dům 120 2+P(U)      300    296 šikmá zástavba s omezením*
        B   192/3, 192/1      1 927    bytový dům - 8 b.j. 370 3+U   1 300    301    
        C   201, 1135      1 434    bytový dům - 8 b.j. 390 3+U   1 700        převzatý projekt k územnímu řízení (ÚŘ)
14 PP parkově upravená plocha - součást ÚR Byt. domy Na Vyhlídce (viz zóna 15)    4 804        628/1, 628/228, 628/240   park 3500 m2,                                                                   
15 OV výstavba byt. domů - náhrada stávajícího stavebního závodu Pragis  18 000    A-K, X E8  628/1,230,240,    241,228,223,    224,22,231   11 bytových domů - 194 b.j., + polyfunkční objekt  5 390     5390     převzatá regulace z vydaného ÚR č.j. MHMP-158863/2003/OST/Bd z 22.12.2003
16 ZN PP Prosecké skály + ochranné pásmo, nově vedená horní cesta po hraně svahu, nové napojení svahem do dolní cesty a do ulice Na Rozhraní.   16 960        124, 1127, 117/1, 30/1,3,6,8,9, 119, 120, 121, 122, 123, 1126/2, 1126/1                vedení cesty v horní poloze podél parc. č. 117/28, 117/19, 116/2-6  vyžaduje úpravu přeparcelace