Zápis dětí do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2023-2024

Zápis dětí do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2023-2024

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni na území ČR trvale nebo přechodně pobývat po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápisy do 1. tříd ZŠ se uskuteční ve dnech 12. - 13. 4. 2023

 

Tento zápis není určen pro ukrajinské uprchlíky

Цей запис не призначений для українських біженців

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Pro školní rok 2023-2024 budou do 1. ročníků základních škol zapsány děti, které se narodily v období od 1.9.2016 do 31.8.2017.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého bydliště, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen „spádová oblast“). Zákonný zástupce může zvolit jinou než spádovou školu.

Školské obvody základních škol jsou stanoveny v obecně závazné vyhlášce, viz: spádová vyhláška

Při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníků základních škol ředitelé postupují podle kritérií, která jsou zveřejněna na internetových stránkách jednotlivých škol. Přednostně se přijímají žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Informace o požadovaných dokumentech a podrobnostech zápisů jsou zveřejněny na webových stránkách základních škol.

 

Seznam základních škol zřizovaných MČ Praha 9

obrázek k zápisu
Přílohy