Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku ZŠ Špitálská, Praha 9

                                                                                                                      Rada Městské části Praha 9

Vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2019 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích ve znění pozdějších předpisů

                                                                   konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Špitálská, Praha 9,

Požadavky na uchazeče:

- odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,

- výborná znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,

- velmi dobré organizační a řídící schopnosti,

- občanská a morální bezúhonnost,

- znalost práce na PC,

- odolnost vůči psychické zátěži, schopnost práce pod tlakem,

- řídící zkušenosti výhodou.

K přihlášce přiložte:

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání),

- strukturovaný životopis,

- doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,

- návrh koncepce ZŠ Špitálská 789 v rozsahu maximálně 3 listy strojopisu formátu A4,

- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),

- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší než 2 měsíce),

- čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                                         Předpokládaný nástup: 1. dubna 2023

     Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou nejpozději do 10. 2. 2023 do 12,00 hod.

na adresu: Úřad MČ Praha 9, Mgr. Jana Vargová, pověřená vedením OŠEF, Sokolovská ulice č. 14/324, 180 49, Praha 9, nebo osobně doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 9.

 

Obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ Špitálská – NEOTVÍRAT“

Kontakt: +420 283 091 520 – Mgr. Jana Vargová – vedoucí OŠEF

Schváleno č.Us RMČ 16 / 23

v Praze 10. 1. 2023

                                                                                                                                                                                          Mgr. Tomáš Portlík

                                                                                                                                                                                   Starosta Městské části Praha 9

 

ZŠ Špitálská, Praha 9