Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ku ZŠ Litvínovská 600

Rada Městské části Praha 9

Vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích ve znění vyhlášky č. 107/2019 Sb. konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 9, Litvínovská 600

Požadavky na uchazeče:

odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů,

výborná znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů,velmi dobré organizační a řídící schopnosti,

občanská a morální bezúhonnost,

znalost práce na PC,

odolnost vůči psychické zátěži, schopnost práce pod tlakem,

řídící zkušenosti výhodou.

K přihlášce přiložte:

ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o státní závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání),

strukturovaný životopis,

doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení,

návrh koncepce ZŠ Litvínovská 600 v rozsahu maximálně 3 listy strojopisu formátu A4,

výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),

originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší než 2 měsíce),

čestné prohlášení dle § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předpokládaný nástup: 15. srpna 2022

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou: nejpozději do 27. 4. 2022 do 12,00 hod. na adresu: Úřad MČ Praha 9, RNDr. Helena Kvačková, Odbor školství a evropských fondů, Sokolovská ulice č. 14/324, 180 49, Praha 9, nebo osobně doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 9.

Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ Litvínovská 600 – NEOTVÍRAT“

Kontakt: +420 283 091 520 – RNDr. Helena Kvačková, vedoucí odboru školství a evropských fondů

Schváleno: č.Us RMČ 169/22