Jste zde

VOLBY Evropský parlament

Nadcházející volby do Evropského parlamentu, které se budou konat ve dnech 24. 5. 2019 od 14 do 22 hodin a 25. 5. 2019 od 8 do 14 hodin, jsou svým způsobem specifické. Přinášíme proto upozornění na odlišnosti proti jiným typům voleb, týkající se výkonu volebního práva. 

 

Především upozorňujeme na možnost požádat o vydání voličského průkazu v případě, že se v termínu konání voleb nebudete zdržovat v místě svého trvalého bydliště. Rovněž v případě, že bude volič neplánovaně přijat do zdravotnického, nebo obdobného, zařízení v termínu voleb, nebude mu bez voličského průkazu umožněno hlasování. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Žádost o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým pobytem na území MČ Praha 9 je možné podat osobně v budově Úřadu městské části Praha 9 v informační kanceláři, nebo poslat poštou – v tom případě je nutné nechat úředně ověřit podpis na žádosti. Formuláře jsou k dispozici v informační kanceláři nebo na webových stránkách úřadu. Požádat o vydání voličského průkazu osobně je možné jen do 22.5.2019 do 16:00 hodin. Pokud využijete možnosti požádat písemně nebo datovou schránkou, musí být žádost doručena nejpozději 17.5.2019 do 16:00 hodin. Nelze přijmout žádost o vydání voličského průkazu zaslanou e-mailem ani v zastoupení. Voličské průkazy budou vydávány nejdříve 9.5.2019.

 

Dále upozorňujeme na ust. § 36 odst. 5) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, podle kterého nelze umožnit hlasování voličům, kteří nejsou zapsáni ve výpisu ze seznamu pro volby do Evropského parlamentu. Není tedy  možné voliče na základě předloženého občanského průkazu do seznamu voličů dopsat přímo ve volební místnosti. Je proto v zájmu každého občana, který projeví svou vůli hlasovat, aby si na Úřadu městské části Praha 9 ověřil, zda je uveden v seznamu voličů.  Je možné tak učinit osobně, telefonicky na č. 283 091 124, nebo e-mailem na adrese Cervenkovaj@praha9.cz .

 

Dalším specifikem těchto voleb je postup při změně trvalého pobytu po 14. dubnu 2019. Pokud k ohlášení změny trvalého pobytu dojde po uvedeném termínu, bude volič vyškrtnut ze seznamu voličů v místě původního trvalého pobytu. Aby mohl hlasovat v místě nového trvalého bydliště, je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého bydliště požádal o potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22.5.2019, nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň musí volič prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu, nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji.

 

Pokud volič po návratu na území ČR ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22.5.2019, nebo ve dnech voleb přímo okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého  pobytu.

 

Občané jiných členských států Evropské unie mají právo hlasovat na území České republiky za předpokladu, že jsou ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR a jsou u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.  Pokud volič již požádal o zápis do seznamu při minulých volbách do Evropského parlamentu a nepožádal o vyškrtnutí, je na tomto seznamu veden stále. Pouze doporučujeme na úřadu příslušném podle místa pobytu ověřit zapsání v seznamu voličů. Ti voliči, kteří o zápis do seznamu voličů nepožádali a do Evropského parlamentu dosud nevolili, musí podat u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost o zápis do seznamu voličů. Tuto žádost je třeba podat osobně a to nejpozději 14.4.2019 do 16:00 hodin.

 

Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR).

 

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 283 091 124, nebo prostřednictvím         e-mailu Cervenkovaj@Praha9.cz .