Jste zde

Stavební archiv

Archiv odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu) městské části Praha 9 uchovává pouze spisy, které se týkají území správního obvodu Praha 9.

Vymezení území správního obvodu Praha 9 je zde.
 

Úřední hodiny:

pondělí a středa 8 – 13 hodin

Kontaktní místo:

odbor výstavby a územního rozvoje, 2. patro radnice Úřadu městské části Praha 9,
Sokolovská 14/324, Praha 9 – Vysočany

Kontaktní osoba:

Ing. Arch.
Anežka Bimková

kancelář č.254 ve 2.podlaží

archiv ve 3.podzem. podlaží

telefon: 283091106*)

telefon: 283091360*)

 

     

Kontaktní e-mail:

stavebniarchiv@praha9.cz

*) DOPORUČENÝ POSTUP:

Použijte elektronickou poštu, na kontaktní e-mail zašlete vyplněnou žádost o nahlížení do spisu, nebo informace podle této žádosti (viz dole na stránce), po ověření dostupnosti požadovaného/-ých dokumentu/-ů vás vyzveme k vyzvednutí, nebo osobnímu výběru dokumentů. Při osobní návštěvě předložte žádost, občanský nebo jiný průkaz a plnou moc od vlastníka, nejste-li podle katastru nemovitostí vlastníkem.

Žádost:

je k dispozici na této stránce dole nebo na kontaktním místě. Žádost obsahuje údaje o nemovitosti (stavbě, pozemku), důvodu (oprávnění) k nahlížení, údaje o žadateli, určení předmětu nahlížení (části dokumentace), informaci o poplatcích, informaci o termínu vyřízení žádosti a poučení o ustanoveních zákonů a vyhlášek, podle kterých se postupuje. Vyplněnou žádost lze předat příslušné kontaktní osobě, nebo podatelně úřadu, zaslat poštou, nebo elektronicky na adresu stavebniarchiv@praha9.cz.

Poplatky:

se vybírají podle zákona 634/2004 Sb, zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy Sazebník, položka 3 viz zde.

Termín vyřízení:

Žádost bude zpracována, pokud to bude možné, následující pracovní den po doručení, nejdéle ve lhůtě 30 dnů ode dne podání.
O vyřízení žádosti bude žadatel vyrozuměn telefonicky, e-mailem, nebo písemně, výzvou k úhradě pokud je stanoven poplatek, pak výpis obdrží po zaplacení.

Poučení:

Podle § 168 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů se vedení spisové služby a nahlížení do spisu řídí ustanoveními správního řádu (zákon č.500/2004 Sb. v platném znění) a zvláštního právního předpisu (§ 68 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě). Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku.
Podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů
(1) Účastníci (řízení) a jejich zástupci [písemně zmocnění] mají právo nahlížet do spisu [příslušného řízení], a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce (§ 45 a násl. občanského zákoníku).
(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
(3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.
(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
(5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.
(6) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije.
Kopie pořízená z projektové dokumentace musí být použita pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Porušení těchto povinností může mít pro žadatele následky trestněprávní, nebo občanskoprávní.