Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 23. 6. 2020

z-20-023-us.pdf
Předložení dokončené Urbanistické studie Poděbradská na část transformačního území T3 Nová Harfa v Praze Hloubětín na základě zadání MČ Praha 9
z-20-024-us.pdf
Stanovisko Městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem na pozemcích parc. č. 1823/25, 1823/4, 1816/1,1809/1,1809/2, 1808/44, 1805/1, 1805/2, 1805/17, 1805/18, 1805/19, 1805/20, 1805/21, 1805/22, 1805/23, 1805/24, 1805/25, 1805/26, 1805/27, 1805/28, při ulici Modrého, katastrální území Vysočany, Praha 9
z-20-025-us.pdf
Komplexní rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za rok 2019
z-20-026-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o investiční dotaci na akci ZŠ a MŠ Na Balabence - rozšíření kapacity
z-20-027-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2020 o účelovou dotaci na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru
z-20-028-us.pdf
Vyúčtování záloh na poskytované služby za rok 2019 od Ústavu Sociální služby Praha 9, z.ú.
z-20-029-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2020 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2019
z-20-030-us.pdf
Rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže, Dotační program - SPORT 2020 - Provoz a nájmy sportovních zařízení
z-20-031-us.pdf
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2019
z-20-032-us.pdf
Změna Zásad prodeje bytů z majetku hlavního města Prahy svěřených do správy Městské části Praha 9 oprávněným nájemcům, tzv. privatizace
z-20-033-us.pdf
Schválení záměru prodeje bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů - Skloněná č.p. 549/8, P9, k.ú. Vysočany a schválení kupní ceny
z-20-034-us.pdf
Schválení záměru prodeje bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů – Novovysočanská 589, P9, k.ú. Vysočany a schválení kupní ceny
z-20-035-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská č.p. 608/312, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-036-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu 567/7, Na Břehu 567/9, Sokolovská 567/306, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-037-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-038-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-039-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8 v k.ú. Prosek, Praha 9
z-20-040-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Letňanská č.p. 329, 330, 341, k.ú. Prosek, P9
z-20-041-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p. 360/21 – č.p. 361/19, k.ú. Střížkov, Praha 9
z-20-042-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-20-043-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p. 550/77 – č.p. 551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
z-20-044-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9
z-20-045-us_redigovano.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k pronájmu, příp. odkupu částí pozemků parc.č. 1121/52 v k.ú. Prosek a parc..č. 515/65, parc.č. 845/1, parc.č. 515/25 v k.ú. Střížkov
z-20-046-us.pdf
Prodej části pozemku parc.č. 640/37 v k.ú. Prosek
z-20-047-us.pdf
Schválení záměru prodat pozemek parc.č. 69/2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez čísla popisného/evidenčního, k.ú. Vysočany
z-20-048-us.pdf
Odejmutí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy ze správy MČ Praha 9
z-20-049-us.pdf
Záměr nabytí pozemku parc. č. 1669/5 v k.ú. Vysočany, obec Praha, z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
z-20-050-us.pdf
Přijetí opatření ke zmírnění ekonomických důsledků šíření nemoci COVID-19 pro nájemce nebytových objektů a prostor MČ Praha 9
z-20-051-us.pdf
Záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Vysočany z vlastnictví ČR, s právem hospodařit Česká pošta, s.p., do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
z-20-052-us.pdf
Záměr nabytí nemovitých věcí v k.ú. Prosek do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
z-20-053-us_redigovano.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům a uzavření Souhlasného prohlášení o vlastnickém právu k jednotce v k.ú. Prosek
z-20-054-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
hlasovani_9_web.txt
Hlasování