Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 17. jednání Rady MČ P9 ze dne 24.9.2018

r-18-551-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelové dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
r-18-552-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o prostředky k financování projektů v oblasti prevence kriminality
r-18-553-us.pdf
Navýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.1.2018 do 30.6.2018
r-18-554-us.pdf
Navýšení rozpočtu MČ Praha 9 2018 o prostředky na úhradu výdajů za pohřbení zemřelého
r-18-555-us.pdf
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2018 o dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců v oblasti školství
r-18-556-us.pdf
Vrácení části dotace přijaté v roce 2017 na přípravu a provedení zkoušky odborné způsobilosti
r-18-557-us.pdf
Poskytnutí příspěvku Mateřské škole Veltruská na dokrytí osobních nákladů zaměstnanců
r-18-558-us.pdf
Úprava a navýšení rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu
r-18-559-us.pdf
Úprava rozpočtu investic Odboru školství a evropských fondů
r-18-560-us.pdf
Navýšení příspěvků základním školám na polytechnickou výchovu
r-18-561-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru výstavby a územního rozvoje
r-18-562-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti
r-18-563-us.pdf
Úprava a navýšení rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
r-18-564-us.pdf
Navýšení příspěvku Divadlu GONG na provozní náklady
r-18-565-us.pdf
Uzavření příkazní smlouvy mezi Městskou částí Praha 9 a společností TOMMI-holding, spol. s r.o. na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech U Vysočanského pivovaru č.p. 288, Freyova č.p. 264, U Vysočanského pivovaru č.p. 459, Mlékárenská č.p. 292, Na Břehu č.p. 297, Na Břehu č.p. 699, Poštovská č.p. 460-462, Poštovská č.p. 744 , Poštovská č.p. 807 vše v k.ú. Vysočany, obci hl. m. Prahy a U Svobodárny č.p. 1511 v k.ú. Libeň, obci hl. m. Prahy
r-18-566-us.pdf
Změna Smlouvy o zpracování a ochraně osobních údajů č. 2018/OSM/0389/OINO ze dne 4.7.2018 uzavřením Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a spol. TOMMI - holding, s.r.o.
r-18-567-us.pdf
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce „Rozšíření sítě Prosecká, Pískovcová, Praha 9" mezi MČ Praha 9 a společností Dial Telecom, a.s.
_processed_r-18-568-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc.č. 500/104, parc.č. 500/193 a parc.č. 500/194, vše v k.ú. Střížkov
_processed_r-18-569-us.pdf
Povolení splátek dluhu
_processed_r-18-570-us.pdf
Podání žaloby na vyklizení předmětu ubytování a udělení plné moci
_processed_r-18-571-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
_processed_r-18-572-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu, uzavření změny smlouvy – dodatku
_processed_r-18-573-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu a skončení nájmu bytu
r-18-574-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 771 a k pozemku parc. č. 1081/2 se stavbou budovy č.p. 771 na adrese Pod Strojírnami 771, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
r-18-575-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 1872 a k pozemku parc. č. 3272 se stavbou budovy č.p. 1872 na adrese K Moravině 1872, vše v k.ú. Libeň, Praha 9
r-18-576-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 292 a k pozemku parc. č. 69/1 se stavbou budovy č.p. 292 na adrese Mlékárenská 292, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
r-18-577-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 807 a k pozemku parc. č. 1104 se stavbou budovy č.p. 807 na adrese Poštovská 807, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
r-18-578-us.pdf
Zrušení bytového vlastnictví a rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č.p. 699 a k pozemku parc. č. 50 se stavbou budovy č.p. 699, na adrese Na Břehu, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
r-18-579-us.pdf
Změna smlouvy o dílo č.2018/OSN/0397/DDIL "Revitalizace zelených ploch u Polikliniky Prosek" uzavřením dodatku č. 2 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou AQUASYS s.r.o.
r-18-580-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 459 a k pozemku parc. č. 1106/6 se stavbou budovy č.p. 459 na adrese U Vysočanského pivovaru 459, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
r-18-581-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 608 a k pozemku parc. č. 91 se stavbou budovy č.p. 608 na adrese Sokolovská 608, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
r-18-582-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc č. 1081/3, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 744 na adrese Poštovská 744, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
r-18-583-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domu č.p. 264 a k pozemku parc. č. 548 se stavbou budovy č.p. 264 na adrese Freyova 264, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
r-18-584-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc. č. 71, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 297 na adrese Na Břehu 297, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
r-18-585-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - spoluvlastnického práva k domům č.p. 460-462 a k pozemku parc. č. 1106/3 se stavbou budov č.p. 460-462 na adrese Poštovská 460-462, vše v k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-18-586-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-18-587-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence ÚMČ P9 do evidence příspěv. organizací
r-18-588-us.pdf
Schválení přijetí finančního daru Základní školou Litvínovská 600
r-18-589-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Základní školou Novoborská
r-18-590-us.pdf
Schválení smlouvy o spolupráci s SOŠ Jarov v rámci projektu Polytechnická výchova pro žáky základních škol MČ Praha 9
r-18-591-us.pdf
Navýšení kapacity Základní školy Litvínovská 600 ve školském rejstříku ze 650 na 700 žáků od 1.9.2019
r-18-592-us.pdf
Úprava finančního plánu vedlejší hospodářské činnosti na r. 2018
r-18-593-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovou organizací Divadla Gong - kulturního a společenského centra
r-18-594-us.pdf
Termíny jednání Rady MČ P9 ve IV. čtvrtl.2018
r-18-595-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad výstavou loutek Broučci
r-18-596-us.pdf
Změna části provozního příspěvku MŠ Novoborská na investiční příspěvek