Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 16. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 11.9.2018

r-18-0496-us.pdf
Rozbor hospodaření MČ P9 za I. pol. 2018
r-18-0497-us.pdf
Postup sestavování rozpočtu MČ P9 na r. 2019
r-18-0498-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Servisu informačních technologií
r-18-0499-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci investičních akcí - budova Polikliniky Prosek
r-18-0500-us.pdf
Obnova chodníků na území MČ Praha 9 - poskytnutí dotace hl.m.Praze
r-18-0501-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o finanční prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně - právní ochrany dětí
r-18-0502-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 roku 2018 o účelovou dotaci na projekt AgriGo4Cities
r-18-0503-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí a dopravy
r-18-0504-us.pdf
Poskytnutí příspěvku Divadlu GONG na navýšené náklady na energie
r-18-0505-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Odboru školství a evropských fondů
r-18-0506-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci akce ZŠ Novoborská - vybavení pavilonu
r-18-0507-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-18-0508-p1_anon.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1808/2 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Optické připojení v ul. Sousedíkova s Crocodille Poděbradská, Praha 9" pro spol. UPC Česká republika, s.r.o. zast. spol. SITEL, spol. s r.o.
r-18-0509-us.pdf
Schválení stanoviska MČ P9 ke vstupu na pozemek parc.č. 632/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce "LIBN2730" pro spol. Česká telekom. infrastruktura a.s. zast. spol. SUP-TECHNIK a.s.
r-18-0510-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 3080/1 v k.ú. Libeň v rámci akce "Provedení drenážní sklepní stěny" pro Společenství vlastníků U Školičky 1913/6, P9
r-18-0511-us_redigovano.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 524/1 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-18-0512-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 51/5 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti Softel Consulting, s.r.o.
r-18-0513-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 615/21 a par.č. 628/177 vše v k.ú. Prosek pro spol. PREdistribuce a.s. zast. spol. MERCATOR, s.r.o. a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
r-18-0514-us_redigovano.pdf
Podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR a udělení plné moci
r-18-0515-us_redigovano.pdf
Povolení splátek dluhu
r-18-0516-us_redigovano.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu, skončení nájmu bytu a prodloužení nájmu bytu, uzavření změny smlouvy - dodatku
r-18-0517-us.pdf
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v rámci akce „Stavba venkovního výtahu" mezi MČ Praha 9 a Společenstvím vlastníků jednotek Nemocniční 781, Praha 9
r-18-0518-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.364/13 - č.p.365/11, k.ú. Střížkov, Praha 9
r-18-0519-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, P9
r-18-0520-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, P9
r-18-0521-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
r-18-0522-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.548/81 - č.p.549/79, k.ú. Prosek, P9
r-18-0523-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.546/85 - č.p.547/83, k.ú. Prosek, P9
r-18-0524-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky v budově čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
r-18-0525-us_redigovano.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Pod Strojírnami č.p. 707/13, k.ú. Vysočany, Praha 9
r-18-0526-us_redigovano.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky
r-18-0527-us_redigovano.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky
r-18-0528-us.pdf
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení se spol. Pražská teplárenská a.s.
r-18-0529-us.pdf
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany z vlastn. hl. města Prahy do správy MČ P9
r-18-0530-us.pdf
Změna Nájemní smlouvy č. 2017/OSM/0311/ONAP ze dne 25.9.2017 uzavřením Dodatku č. 1
r-18-0531-us_redigovano.pdf
Změna Nájemní smlouvy č. 2017/OSM/0311/ONAP ze dne 25.9.2017 uzavřením Dodatku č. 1
r-18-0532-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 2545 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti FINEP HOLDING, SE
r-18-0533-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 496/115 v k.ú. Střížkov ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti TELES Teplická s.r.o.
r-18-0534-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v bytovém domě ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ P9
r-18-0535-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288 v k.ú. Vysočany
r-18-0536-us.pdf
Změna smlouvy o dílo 2018/OSM/0264/DDIL "Garážový parkovací dům Prosek" ze dne 16. 5. 2018 uzavřením dodatku č. 1 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou PP 53, a.s.
r-18-0537-us.pdf
Směna pozemků v k.ú. Vysočany mezi MČ Praha 9 a spol. CENTRAL GROUP a.s
r-18-0538-us.pdf
Výzva k podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Základní škola U Elektry - projektová dokumentace"
r-18-0539-us_redigovano.pdf
Revokace usnesení ZMČ P9 č. 69/06 ze dne 26.9.2006 úplatný převod zastavěných pozemků v k.ú. Prosek do spoluvlastnictví majitelů bytových domů na pozemcích postavených
r-18-0540-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizace akce "Park a parkoviště Malletova - Skloněná, Praha 9"
r-18-0541-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Parkoviště Pískovcová"
r-18-0542-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za II. čtvrtletí 2018
r-18-0543-us.pdf
Stanovisko Rady městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 3254 a 3255 v k.ú. Libeň, při ul. Sokolovská, Praha 9
r-18-0544-us.pdf
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce střešního pláště
r-18-0545-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 11.9.2018
r-18-0546-us.pdf
Podání žádosti dle ustanovení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, o vydání opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
r-18-0547-us.pdf
Rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ P9, které dlouhodobě zajišťují organizovanou sportovní výchovu mládeže
r-18-0548-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad 5. ročníkem výstavy veteránů "Pragueoldtimer"
r-18-0549-us.pdf
Zpráva z kontrolní činnosti odborů ÚMČ a UIAK za II. čtvrtletí 2018
r-18-0550-us.pdf
Připomínky MČ P9 k návrhu OZV hl.m. Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích