Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 31.7.2018

r-18-445-us.pdf
Zvýšení a úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-18-446-us.pdf
Úprava rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o snížení finančních prostředků na výkon pěstounské péče
r-18-447-us.pdf
Zvýšení a úprava rozpočtu investic
_processed_r-18-448-us.pdf
Skončení nájmu bytu
_processed_r-18-449-us.pdf
Uzavření dohody o splátkách dluhu a podání žaloby na vyklizení bytu
_processed_r-18-450-us.pdf
Nevyhovění námitkám proti výpovědi z nájmu bytu
r-18-451-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k převodu pozemku parc.č. 496/173 v k.ú. Střížkov,pozemku parc. č. 833/4 v k.ú. Střížkov a pozemku parc. č. 2000/2 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy do vlastnictví společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
_processed_r-18-452-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy
_processed_r-18-453-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k odkoupení pozemku
_processed_r-18-454-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku
r-18-455-us.pdf
Změna smlouvy o dílo č. 2018/OSM/0331/DDIL "ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce rekuperační jednotky a elektroinstalace" ze dne 20. 6. 2018 uzavřením dodatku č. 1 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou KOVOMONT Roudnice s.r.o.
r-18-456-us.pdf
Změna smlouvy o dílo č. 2018/OSM/0290/DDIL "ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT" ze dne 6. 6. 2018 uzavřením dodatku č. 1 mezi ÚMČ Praha 9 a firmou ELIZZA s.r.o
r-18-457-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Hrad přes Rokytku"
r-18-458-us.pdf
Plán kontrolní činnosti UIAK a příslušných odborů ve II. pololetí 2018
r-18-459-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 22.ZMČ
r-18-460-us.pdf
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení s firmou Pražská teplárenská a.s.