Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 18. 8. 2020

r-20-0389-us_redigovano.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu pozemku parc.č. 1808/44 v k.ú. Vysočany, ve vlastnictví hl.m. Prahy, paní xx
r-20-0390-us_redigovano.pdf
Schválení dodatečného stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 500/30 k.ú. Hrdlořezy, a to podílu o velikosti 1/6 ve vlastnictví xx a podílu o velikosti 1/3 ve vlastnictví xx, do vlastnictví HMP
r-20-0391-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc. č. 568/9 v k.ú. Střížkov, ve vlastnictví hl.m. Prahy, Společenství vlastníků jednotek pro dům Střížkovská 549/35, Praha 9
r-20-0392-us_redigovano.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu xx, podání žaloby na úhradu dluhu na manžele xx, udělení plné moci k této žalobě
r-20-0393-us_redigovano.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu manželům xx
r-20-0394-us_redigovano.pdf
Uzavření dohody o splátkách dluhu na vyúčtování služeb za rok 2019 s nájemcem NP Jablonecká 322/72, Praha 9
r-20-0395-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. 163/2000 ze dne 10.3.2000, ve znění dodatků č. 1 až 3, uzavřením Dodatku č.4, mezi MČ Praha 9 a společností Gymnázium J. Seiferta o.p.s., IČO: 49626931
r-20-0396-us_redigovano.pdf
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 2017/OSM/0015/ONAN na pronájem NP v domě čp. 322, Jablonecká 322, Praha 9 a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.1
r-20-0397-us_redigovano.pdf
Prodej části pozemku parc.č. 94/1 v k. ú. Hrdlořezy
r-20-0398-us_redigovano.pdf
Prodej podílů na pozemcích v k.ú. Prosek vlastníkovi bytu panu xx
r-20-0399-us_redigovano.pdf
Informace o splnění podmínek xx, uzavření nájemní smlouvy k bytu se ZŠ Novoborská, xxxxxxxx skončení nájmu bytu s xx, prodloužení nájmu bytu s manžely xx, xx
r-20-0400-us.pdf
Zveřejnění záměru prodeje bytových jednotek v bytovém domě vytipovaném k výstavbě půdních bytů - Sokolovská 570/310, Praha 9, k.ú. Vysočany a stanovení kupní ceny
r-20-0401-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Zateplení panelového domu parc. č. 617, k. ú. Střížkov"
r-20-0402-us_redigovano.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji pozemku parc. č. 3028 v k. ú. Libeň
r-20-0403-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "Rekonstrukce výměníkové stanice Sokolovská 14/324
r-20-0404-us.pdf
Změna smlouvy o dílo č. 2020/OSM/0170/DDIL "MŠ U Vys. pivovaru - revitalizace zahrady - 2. část" uzavření Dodatku č. 1 mezi Městskou částí Praha 9 a firmou Z&D stavební společnost, spol. s r.o.
r-20-0405-us_redigovano.pdf
Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry - hodnocení kvalifikace uchazečů
r-20-0406-us.pdf
Změna smlouvy o dílo č. 2019/OSM/0539/DDIL "Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká" uzavření Dodatku č. 1 mezi Městskou částí Praha 9 a firmou EDIKT, a.s.
r-20-0407-us_redigovano.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 628/160, 628/161, 628/162, 628/163 a parc.č. 628/164 vše v k.ú. Prosek v rámci akce "Bytový dům Bohušovická, Praha 9, k.ú. Prosek, parc.č. 628/159" pro spol. Neocity 9, s.r.o.
r-20-0408-us.pdf
Návrh na přijetí partnerství v projektu EU Interreg Danube Transnational Programme: "eDigiStars"
r-20-0409-us.pdf
Návrh na přijetí partnerství v projektu EU Interreg Danube Transnational Programme: "AGORA"
r-20-0410-us.pdf
Návrh na schválení projektu z OP Zaměstnanost "Strategické plánování rozvoje MČ P9
r-20-0411-us.pdf
Schválení přijetí finančního daru Základní školou Špitálská
r-20-0412-us.pdf
Nesouhlasné stanovisko MČ Praha 9 k vyhrazení BUS pruhu Prosecká
r-20-0413-us.pdf
Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9 – doplnění
r-20-0414-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady Městské části Praha 9 v I. pol. 2020
r-20-0415-us.pdf
Poskytnutí věcného daru Obvodnímu ředitelství Policie ČR Praha III
r-20-0416-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-20-0417-us.pdf
Přijetí finančního daru od společnosti Neocity 9, s.r.o.
r-20-0418-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitoly Školství a sport v hlavní a vedlejší/zdaňované činnosti
r-20-0419-us.pdf
Vrácení části dotace přijaté v roce 2017 a 2018 v rámci OPVVV na realizaci akce EU Šablony MŠ Litvínovská
r-20-0420-us.pdf
Poskytnutí dotace Poliklinice Prosek, a.s.
r-20-0421-us.pdf
Navýšení rozpočtu kapitálových výdajů Odboru správy majetku
r-20-0422-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí
r-20-0423-us.pdf
Vybudování samostatného vchodu pro zaměstnance do budovy ÚMČ Praha 9
r-20-0424-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru dopravy
r-20-0425-us_redigovano.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s xx