Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 4.12.2018

r-18-712-us.pdf
Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Novoborská a úprava rozpočtu HČ
r-18-713-us.pdf
Schválení finanční podpory turnaje dětských domovů PRAGUE PRIX 2018
r-18-714-us.pdf
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu Servisu informačních technologií
r-18-715-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu hospodářské činnosti
r-18-716-us.pdf
Snížení objemu finančních prostředků z minulých let zapojeného do financování rozpočtu o převod z rezervy rozpočtu Městské části Praha 9
r-18-717-us.pdf
Snížení objemu finančních prostředků z minulých let zapojeného do financování rozpočtu o převod z rezervy rozpočtu Městské části Praha 9
r-18-718-us.pdf
Snížení objemu finančních prostředků z minulých let zapojeného do financování rozpočtu o převod z rezervy rozpočtu Městské části Praha 9
r-18-719-us.pdf
Navýšení rozpočtu Personálního servisu
r-18-720-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru školství a evropských fondů a úprava rozpočtu HČ
r-18-721-us.pdf
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 v 1. čtvrtletí 2019
r-18-722-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelovou dotaci na projekt CHESTNUT
r-18-723-us.pdf
Změna účelu v dotacích poskytnutých ZŠ a MŠ Na Balabence
r-18-724-us.pdf
Schválení finanční podpory pro Tělocvičnou jednotu Sokol Prosek
r-18-725-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu investic Odboru životního prostředí a dopravy
r-18-726-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic
r-18-727-us.pdf
Uzavření smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. Vysočany se společností Tělovýchovná jednota Praga, z.s.
r-18-728-us.pdf
Prodej pozemků parc.č. 1130/2 a parc.č. 1130/3 v k.ú. Prosek
r-18-729-us.pdf
Uzavření příkazní smlouvy mezi MČí Praha 9 a společností TOMMI-holding, spol. s r.o. na realizaci prodeje bytových jednotek v bytových domech Sokolovská 608, Pod Strojírnami 771, v k.ú. Vysočany, obci hl.m.Prahy, Kurta Konráda 567, K Moravině 1872, v k.ú. Libeň, obci hl.m.Prahy
r-18-730-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně částí pozemků parc. č. 183/1 a parc. č. 183/4 v k.ú. Prosek ve vlastnictví společnosti BOŽÍ DAR s.r.o. za část pozemku parc. č. 183/1 v k. ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-18-731-us.pdf
Uzavření Nájemní smlouvy se společností REJZR s.r.o., Jansova 634, Hostavice, Praha 9, na pronájem části pozemku parc. č. 628/204 k.ú. Prosek, ulice Litoměřická, za účelem umístění reklamního banneru na plotě sportovního hřiště propagující nájemcem provozovaný internetový obchod BOTA – BOTA
_processed_r-18-732-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu a skončení nájmu bytu dohodou
_processed_r-18-733-us.pdf
Schválení podání odvolání
_processed_r-18-734-us.pdf
Podání žaloby na úhradu dluhu
r-18-735-us.pdf
Úprava finančního plánu . VHČ na rok 2018
_processed_r-18-736-us.pdf
Převod vlastní. byt. jednotky v byt. domě Skloněná č.p. 308/16, k.ú. Vysočany, P9
_processed_r-18-737-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotky v byt.domě Poštovská č.p. 807/11, k.ú.Vysočany, P9
_processed_r-18-738-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Poštovská č.p. 744/9, k.ú.Vysočany, P9
_processed_r-18-739-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Poštovská č.p. 460-462, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-18-740-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 288/6, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-18-741-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-18-742-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt.domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-18-743-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Jablonecká č.p.362/17 - č.p.363/15, k.ú. Střížkov, Praha 9
_processed_r-18-744-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Klíčovská č.p. 351/2, 352/4, 353/6 a 354/8 v k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-745-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.573/39 - č.p.574/37, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-746-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.546/85 - č.p.547/83, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-747-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.548/81 - č.p.549/79, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-748-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.550/77 - č.p.551/75, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-749-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.552/73 - č.p.553/71, k.ú. Prosek, Praha 9
_processed_r-18-750-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Litoměřická č.p. 577-585, k.ú. Prosek, P9
_processed_r-18-751-us.pdf
Odstoupení MČ Praha 9 od Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené v rámci prodeje bytových jednotek stávajícím nájemníkům
r-18-752-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro VZMR "Regulace topného systému ZŠ Litvínovská 600"
r-18-753-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Základní školou Špitálská
r-18-754-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za III. čtvrtletí 2018
r-18-755-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č. 0011793961 uzavřené s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.Vienna Insurance Group
r-18-756-us.pdf
Uzavření Dodatků č. 4 s nájemcem Česká republika - Úřad práce hl. m. Praha
_processed_r-18-757-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad 9. ročníkem veletrhu Svatební dny
r-18-758-us.pdf
Návrh termínů jednání Rady a Zastupitelstva MČ P9 v I. pol. 2019
r-18-759-us.pdf
Prodloužení termínu dokončení Parku Zahrádky
r-18-760-us.pdf
Snížení objemu finančních prostředků z minulých let zapojeného do financování rozpočtu o převod z rezervy rozpočtu Městské části Praha 9
_processed_r-18-761-us.pdf
Podání ústavní stížnosti ve věci sporu se spol. A.C.E. media Ventures,Inc. a udělení plné moci advokátovi Mgr. F. Steidlovi
_processed_r-18-762-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská č.p.554/69 - č.p.555/67, k.ú. Prosek, Praha 9
r-18-763-us.pdf
Volba statutárních orgánů spol. Poliklinika Prosek a.s.
r-18-764-us.pdf
Smlouva o výkonu funkce jednatele spol. Hortus správa zeleně s.r.o.