Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 21. jednání Ray MČ Praha 9 ze dne 18.11.2019

r-19-683-us.pdf
Navýšení rozpočtu výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
r-19-684-us.pdf
Navýšení rozpočtu Odboru správy majetku a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
r-19-685-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy a navýšení rozpočtu HČ
_processed_r-19-686-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu
_processed_r-19-687-us.pdf
Povolení splátek dluhu
_processed_r-19-688-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Na Břehu 699, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-689-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Freyova 264, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-690-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 459/17, k.ú. Vysočany, Praha 9
_processed_r-19-691-us.pdf
Odpis dlužného nájemného z bytů do 100.000 Kč
_processed_r-19-692-us.pdf
Udělení výjimky ze "Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9" a uzavření nájemní smlouvy k bytu
r-19-693-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na VZMR "KAMERY - Smlouva na poskytování služeb provozní a servisní podpory"
_processed_r-19-694-us.pdf
Odpis nedobytné pohledávky za bývalým nájemcem parkovacího stání
_processed_r-19-695-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č. 2015/OSM/0047/ONAN ze dne 28.1.2015 uzavřením Dodatku č.2
_processed_r-19-696-us.pdf
Udělení plné moci
r-19-697-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovýmí organizacemi - základními a mateřskými školami Prahy 9
r-19-698-us.pdf
Schválení vánočních poukázek pro zaměstnance základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9
r-19-699-us.pdf
Schválení přijetí účelového finančního a věcného daru pro Základní školu Novoborská v souhrnné hodnotě 30.000,- Kč a věcného daru hodnotě 699,- kč ZŠ Novoborská
r-19-700-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Prodloužení Parku Přátelství"
r-19-701-us.pdf
Uzavření Smlouvy o dílo se společností Johnson Controls Building Solutions, spol.s r.o.
r-19-702-us.pdf
Uzavření Dodatků č. 5 s nájemcem Česká republika - Úřad práce hl. m. Praha
r-19-703-us.pdf
Uzavření Smlouvy o umístnění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení mezi společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. a MČ Praha 9
r-19-704-us.pdf
Vyjádření MČ Praha 9 k věcnému záměru k vydání obecně závazné vyhlášky o omezení provozní doby hostinských zařízení
_processed_r-19-705-us.pdf
Schválení Smlouvy o dílo na vyhotovení kroniky Městské části Praha 9 za rok 2020
_processed_r-19-706-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad galavečerem bojových sportů Heroes Gate 23, který se uskuteční dne 13. 12. 2019 v hale Aréna Sparta - Podvinný mlýn
r-19-707-us.pdf
Návrhy termínů konání RMČ a ZMČ P9 na I. pol. 2020