Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.11.2018

r-18-662-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelové dotace z OP VVV v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I
r-18-663-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2018 o účelovou dotaci na výkon sociální práce
r-18-664-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci investičních akcí Odboru školství a evropských fondů
r-18-665-us.pdf
Úprava a navýšení rozpočtu investic
r-18-666-us.pdf
Schválení finanční podpory konání akce Festival Kolem světa
r-18-667-us.pdf
Navýšení rozpočtu Oddělení Kultury, mládeže a tělovýchovy
r-18-668-us.pdf
Úprava v rámci rozpočtu investic OŠEF ÚMČ P9
_processed_r-18-669-us.pdf
Účetní odpis nedobyt.pohledávky za býv. nájemcem NP – spol. JL RACING s.r.o.
r-18-670-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu č.2015/OSM/0553/ONAN, na pronájem NP v domě čp. 264, Freyova 9, Praha 9,uzavřením Dodatku č.4, jehož předmětem je změna užívání stavby
_processed_r-18-671-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu č. 255/2002 ze dne 26.11.2002, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7.6.2005 a změnu smlouvy uzavřením Dodatku č.2
r-18-672-us.pdf
Změna Smlouvy o nájmu na pronájem NJ č. 972/105 v domě čp. 972, Sokolovská 195, Praha 9, uzavřením Dodatku č.1, jehož předmětem je registrace nájemce na plátce DPH a vymezení prostoru na NJ č. 972/105
_processed_r-18-673-us.pdf
Účetní odpis nedobytné pohledávky za býv. nájemcem NP - spol. VELTRANS s.r.o.
r-18-674-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 1413/106 v domě čp. 1413, ul. Drahobejlova 41, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a SVJ Drahobejlova 1413
_processed_r-18-675-us.pdf
Účetní odpis nedobytných pohledávek za bývalými nájemci NP/NJ
_processed_r-18-676-us.pdf
Účetní odpis nedobytných pohledávek za bývalými nájemci nebytových prostorů
r-18-677-us.pdf
Změna Nájemní smlouvy č. NAP/OSM/84/2008 ze dne 31.3.2008, na pronájem části pozemku parc. č. 644/7,k.ú. Prosek, uzavřením Dodatku č.3 mezi MČ P9 a spol. euroAWK s.r.o.
r-18-678-us.pdf
Změna Nájemní smlouvy č. NAP/OSM/311/2007 ze dne 19.12.2007, na pronájem části pozemku parc. č. 3926,k.ú. Libeň, uzavřením Dodatku č.4 mezi MČ P9 a spol. outdoor akzent s.r.o.
_processed_r-18-679-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku parc.č. 535 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-18-680-us.pdf
Schválení stanoviska MČ P9 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1725/1 v k.ú. Vysočany a části pozemku parc. č. 1721 v k.ú. Vysočany, oba ve vl.hl. m. Prahy spol. DEKINVEST a.s.
r-18-681-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 524/1 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy společnosti MASO PROFIT s.r.o.
_processed_r-18-682-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji pozemku k.ú. Prosek
_processed_r-18-683-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
_processed_r-18-684-us.pdf
Udělení plné moci
_processed_r-18-685-us.pdf
Uzavření změny smlouvy
r-18-686-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol zřízených MČ Praha 9 - ZŠ Novoborská
r-18-687-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základních škol zřízených MČ Praha 9 - ZŠ a MŠ Na Balabence
r-18-688-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "MŠ U Vysočanského pivovaru - spojovací krček"
r-18-689-us.pdf
Revokace usnesení č. Us RMČ 584/18 ze dne 24.9.2018
r-18-690-us.pdf
Schválení výzvy k podání nabídek v užším řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Základní škola U Elektry - projektová dokumentace"
r-18-691-us.pdf
Bezúplatné převedení majetku z evidence OSM do evidence základní školy zřízené MČ Praha 9 - ZŠ Špitálská
r-18-692-us.pdf
Uzavření Dodatku č. 1 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce na užívání části pozemku parc.č. 1662/34 v k.ú. Vysočany mezi HMP a MČ Praha 9 na ukončení výpůjčky
r-18-693-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Na Břehu č.p. 297 v k.ú.Vysočany
r-18-694-us.pdf
Schválení textů dokumentů na realizaci prodeje bytových jednotek v bytovém domě Freyova č.p. 264 v k.ú.Vysočany
r-18-695-us.pdf
Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k pozemku parc. č. 3196/1, jehož součástí je stavba, bytový dům č.p. 567 na adrese Kurta Konráda 567, vše v k.ú. Libeň, Praha 9
r-18-696-us.pdf
Schválení vánočních poukázek pro zaměstnance ZŠ a MŠ zřizov. MČ Praha 9
r-18-697-us.pdf
Odměny ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných mč p9 Praha 9
r-18-698-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovými organizacemi - mateřskými a základními školami P9
r-18-699-us.pdf
Návrh na schválení výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku "Inteligentní monitorovací systém - projekt Praha 9 Numeri"
r-18-700-us_0.pdf
Změna postupu při vyplácení příspěvků členům Zastupitelstva MČ Praha 9 a pracovníkům ÚMČ Praha 9, zajišťujícím občanské obřady
_processed_r-18-701-us.pdf
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence
r-18-702-us.pdf
Schválení odměny ředitelce Divadla Gong – KVC
r-18-703-us.pdf
Schválení Záštitu starosty MČ P9 nad cestovatelským festivalem Kolem světa
r-18-704-us.pdf
Schválení žádosti o odložení vyúčtování dotace
r-18-705-us.pdf
Pověření členů Zastupitelstva Městské části Praha 9 funkcí oddávajícího
r-18-706-us.pdf
Pověření JUDr. Jany Nowakové Těmínové, uvol. členky Rady MČ Praha 9, k uzavírání NS na pronájem bytů ve vlastnictví hl.m. Prahy - svěřených MČ P9 a k uzavírání Smluv o převzetí dluhu v souvislosti s pronájmem bytů formou výběrového řízení za sml.nájemné s úhradou dluhu
r-18-707-us.pdf
Pověření Bc. Jana Poupě, uvol. člena Rady MČ Praha 9 k zastupování MČ Praha 9 při řízení dle zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu stavby na životní prostředí ve znění pozdějších návrhů
r-18-708-us.pdf
Pověření Ing. Marka Doležala, místostarostu MČ P9 k zastupování MČ P9 při územním řízení
r-18-709-us.pdf
Volba statutárního orgánu spol. Garáže Lovosická s.r.o.
r-18-710-us.pdf
Volba statutárních orgánů spol. Hortus správa zeleně s.r.o.