Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 18. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 2.10.2018

r-18-597-us.pdf
Smlouva o mzdovém účtu
r-18-598-us.pdf
Úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
r-18-599-us.pdf
Poskytnutí finančních prostředků na akci Hřiště spartak Hrdlořezy PD
_processed_r-18-600-us.pdf
Schválení podání žaloby o zaplacení dlužné částky
_processed_r-18-601-us.pdf
Schválení souhlasného stanoviska MČ Praha 9 k trvání staveb 19 řadových garáží ve vlastnictví SBD STAVEG, IČO: 00222895, na pozemcích parc.č. 183/36, 182/37 a 182/38 v k.ú. Prosek
_processed_r-18-602-us.pdf
Uzavření nájemních smluv k bytům s organizací SANANIM z. ú.
r-18-603-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého Mateřskou školou Litvínovská a Základní školou a Mateřskou školou Na Balabence
r-18-604-us.pdf
Úpravu plánu velkých oprav v budovách mateřských škol
_processed_r-18-605-us.pdf
Uzavření smlouvy o provozu dětského Dopravního hřiště, Litvínovská 821/5a, P9
r-18-606-us.pdf
Souhlas se zařazením žadatelů k budoucímu uzavření nájemních smluv na užívání uvolněných bytů zvláštního určení v DPS
r-18-607-us.pdf
Převod pohledávek a investic SSS MĆ Praha 9
r-18-608-us.pdf
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Parkoviště Jiřetínská"
r-18-609-us.pdf
Přerozdělení úkolů z přijatých usnesení 23.zasedání ZMČ P9
r-18-610-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ Praha 9 nad akcí Den Robotiky
r-18-611-us.pdf
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
r-18-612-us.pdf
Uzavření Dodatků č. 3 s nájemcem Česká republika - Úřad práce hl. m. Praha
r-18-613-us.pdf
Návrh stanoviska městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 812/1, 812/2, 812/3, 812/4, 812/5, 812/6, 812/7, 812/8, 813, 814/1, 814/2, 815/2, 1899/1, 1899/4, 1899/5, 1899/6, 1899/8 katastrální území Vysočany, Praha
r-18-614-us.pdf
Návrh stanoviska městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 33, 52, 34, katastrální území Prosek, Praha 9
r-18-615-us.pdf
Návrh stanoviska městské části Praha 9 k žádosti o změnu územního plánu pozemků č. parc. 816, 817, 819/1, 819/3, 820/2 a 822, katastrální území Vysočany, Praha 9
r-18-616-us.pdf
Vzdání se funkce vedoucího Odboru správy majetku ÚMČ Praha 9
r-18-617-us.pdf
Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu vjezdu a zpevněných ploch v rámci akce „Bytový dům Na Vyhlídce, Praha 9 - Prosek" mezi MČ Praha 9 a spol. BOŽÍ DAR s.r.o.
r-18-618-us.pdf
Schválení podání žádosti o udělení výjimky z omezujících podmínek při svěření pozemku v k.ú. Střížkov