Setkání s rodiči a zástupci radnice na ZŠ a MŠ Na Balabence

Setkání bylo uspořádáno v návaznosti na setkání z 9. dubna, pro které rodiče vybírali v anketě pro ně nejdůležitější a nejproblematičtější okruhy a poté je dále rozváděli a konkretizovali v rámci skupinové práce. Výsledkem těchto aktivit byly jako hlavní vybrány podněty vypsané níže v tabulce.

Anketa

Jak podpořit pozitivní změny ve vzdělávání z pohledu rodičů

Využití volného času dětí a mládeže

Skupinová práce

Výměna ředitelky

Modernizace školy

Před setkáním konaným 26. 11. byli rodiče opět vyzváni k tomu, aby zaslali své dotazy a podněty předem. Dotazy zaslalo celkem pět rodičů a týkaly především těchto témat:

Dotazy rodičů zaslané před 2. setkáním

Rozvoj školy

Elektronizace školy (webové stránky, komunikace online, e-žákovské)

Interaktivní tabule (ve 4. A chybí)

Vize pro školu

Co se od minulého setkání změnilo

Výuka

Kritické myšlení žáků, zážitkové učení

Komunikace rodičů s učiteli

Stav učitelského sboru

Kvalita výuky a stav učitelů

Výuka angličtiny

Další

Špatný stav pítka

Hlavním bodem 2. setkání byl vstup nového ředitele školy Mgr. Michala Vítka, který se v úvodu věnoval představení nové koncepce školy a plánovaných aktivit jako např. zavedení e-žákovských či vytvoření mapy školy od společnosti SCIO. Dále byla pokryta témata, která se řešila na setkání minule a také témata zaslaná emailem od rodičů.

Hlavní body projevu Mgr. Michala Vítka

 • Škola se zapojila do Evropského rozvojového programu, který nabízí stáže pro učitele a pomáhá se začleňováním cizinců. Nezapojení školy do projektů EU zaznělo jako jedna z připomínek během minulého setkání.
 • Škola momentálně nabízí 40 volnočasových kroužků. Nabídku se snaží stále zpestřovat. Je nicméně omezena kapacitou personální a prostorovou.
 • Od října letošního roku ve škole nově působí školní psycholožka, na kterou se mohou žáci i rodiče v případě potřeby  bezplatně obrátit.
 • V reakci na podněty rodičů změnila škola místo konání školy v přírodě.
 • Škola nově zavedla adaptační den pro prvňáčky, aby jim byl usnadněn přechod na základní školu.
 • Došlo k obnovení a dovybavení počítačové učebny. Postupně bude dovybavena i druhá počítačová učebna.
 • Škola vybavila všechny kmenové učebny (kromě jedné) digitální tabulí. Poslední digitální tabule bude dokoupena hned, jakmile na ní budou finance.
 •  Webové stránky školy budou vizuálně upraveny. I přes mírně zastaralý vzhled se v současné době stránka aktualizuje denně a po této stránce funguje.
 • Dále škola plánuje zavedení e-žákovská. Cílem je, aby přechod na e-žákovskou byl dobře připraven. Podle zkušeností z jiných škol může přechod způsobit mnoho nežádoucích komplikací. Musí být zajištěn dostatečný počet počítačů, aby se známky zapisovaly pouze do e-žákovské a nikoliv souběžně v e-formě a fyzické formě, jak se to někdy stává. Tomuto scénáři se chce škola vyhnout a v současné době pracuje na tom, aby se e-žákovské mohly plynule a bez komplikací zavést.
 • Škola plánuje zpřístupnění balíčku Word Office pro všechny žáky tak, aby programy mohli bezplatně využívat a pracovat s nimi i doma. 
 • Pro ještě lepší zmapování potřeb žáků, rodičů a učitelů bude v únoru provedeno online mapování zajištěné společností SCIO. Své podněty a připomínky tak budou všichni moci anonymně zaslat pomocí online dotazníku a škola se bude těmito podněty zabývat.
   

Hlavní body projevu radního Ing. Zdeňka Davídka

 • Radnice ve spolupráci se školou provede během příštích dvou měsíců (do ledna 2020) opravu základní infrastruktury ZŠ Na Balabence. Škola tak, jako v pořadí druhá v městské části, bude mít vyřešenou základní ICT infrastrukturu (nové připojení a modernizovaná síť), která bude odpovídat standardům roku 2019 a která je nezbytná k další digitalizaci školy.

Po úvodních slovech započala diskuze, ve které zazněla tato nosná témata.

Přecházení mimo přechod od u. Sokolovská směrem k ZŠ

Děti, které přijíždějí do školy po Českomoravské, vystoupí na křižovatce na Balabence a nepřecházejí po přechodu. Tímto vzniká spoustu nebezpečných situací jak pro děti samotné, tak i pro účastníky provozu. Zástupci radnice uspořádají tzv. týden prevence (až 14 dní), kdy situaci v kritických místech bude monitorovat strážník. Učitelé na nebezpečnost situace opakované upozorňují žáky a budou v tom i nadále pokračovat.

Pronájem prostor ZŠ pro SVJ

Během setkání vzneslo připomínku několik rodičů, kteří jsou zároveň členy SVJ na Praze 9. Setkání některých SVJ se v minulosti realizovala v prostorách školy. Po kompletní rekonstrukci kuchyně byla tato možnost rodičům odepřena z hygienických důvodů. Toto rozhodnutí kvitovala přítomná vedoucí školní jídelny, protože požadovaný prostor je spojený s kuchyní a tedy i s výdejnou jídla. V takovém případě hygienické normy nedovolují prostor bez dozoru používat.

 

Pronájem“ prostor ZŠ pro školní aktivity rodičů

Rodiče vyslovili přání pořádat v prostorách školy akce pro děti a to k příležitosti např. Vánoc, Velikonoc, významných výročí atp. Škola vítá nápady a je ochotna na konkrétních akcích s konkrétními rodiči spolupracovat a hledat možnosti realizace. Akce je potřeba naplánovat s velkým odstupem dopředu, momentálně je např. prostor tělocvičny obsazen/pronajatý na následující rok. Dále je nutné zajistit recepční, úklid a pedagogický dohled.

 

Box club a sportovní aktivity pro děti 2. stupně

Na minulém setkání vyslovili rodiče jako jedno z témat, které je trápí, působení Klubu thajského boxu a kickboxu sídlícím na náměstí Na Balabence. Původně byl tento prostor ve vlastnictví Pražské Teplárenské, po změně technologií zůstal objekt prázdný (chátral a byl vybydlený). O tento prostor projevil zájem klub bojových umění, který tam je doposud. Před klubem jsou dostupná tři parkovací místa vyhrazená trenérům. Rodiče jsou nespokojeni, že ne vždycky tam parkují pouze trenéři a vznikají komplikace. Zástupci  města jsou v  kontaktu  s vedením klubu  a  problém řeší.   Prostor  monitoruje
kamera  a  situace se  od  minulého setkání, kdy na  ni  rodiče  upozornili, zlepšila. Jedna  z  podmínek
užívání,  za  které  byl prostor  poskytnut,  byla,  že  klub  mohou  navštěvovat děti do 15  let  zdarma.
Momentálně je během výuky navštěvován i žáky ZŠ Na Balabence. V klubu působí mimo jiné i členové
 národního týmu ČR.
               Pro školu a město je sportovní vyžití žáků velmi důležité a neustále pracují na rozšiřování možností sportovních aktivit pro žáky. Jako další krok se např. plánuje vybudování parkurové hřiště.

 

Polytechnika i pro žáky jiných než sedmých tříd

Rodiče se zajímali, proč není výuka polytechniky i pro jiné žáky, než žáky sedmých tříd. Momentálně se mohou díky podpoře radnice žáci sedmých tříd v rámci výuky zúčastnit polytechnické výuky na Jarově, kde si mohou vyzkoušet různá řemesla (až osm oborů). Projekt byl sestaven ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a sedmé třídy byly zvoleny záměrně. Žákům se čtyřhodinová měsíční dotace (normálně 1 hodina týdně) na „pracovku“ slije do jednoho bloku a v rozvrhu je to takto proveditelné a dává to smysl. U ostatních tříd už to v rámci rozvrhu není tak jednoduše proveditelné. O úspěšnosti této aktivity svědčí i téměř nulová absence. Na tuto aktivitu se škola snaží získat prostředky i od státu a rozšířit ji.

 

Datum:                                                3. 12. 2019

Zpracovatel:                      Bc. Miroslava Vitásková, projektová manažera, Agora CE

Související dokumenty