Jste zde

Vydání občanského průkazu

K vydání občanského průkazu se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie.

Občanský průkaz musí mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

O občanský průkaz žádá občan starší 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení 15 let věku. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Občanský průkaz lze vlastnit již od narození. Pokud je občanský průkaz vydán do 15 let věku dítěte, jeho platnost je 5 let, správní poplatek Kč 50,--. Jestliže je občanský průkaz vydán v den patnáctých narozenin a později, platnost občanského průkazu je již 10 let a správní poplatek se nehradí.

O vydání občanského průkazu žádá občan osobně (z důvodu pořízení technického fotosnímku přímo v kabince občanských průkazů). Vyhotovený občanský průkaz je občan povinen převzít rovněž osobně (za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz jeho zákonný zástupce).

O vydání občanského průkazu lze požádat až 6 měsíců před koncem platnosti stávajícího.

Pokud o vydání občanského průkazu požádá občan, který v den podání dovršil sedmdesáti let, bude vydán občanský průkaz s dobou platnosti 35 let.

Předkládané doklady

 • občan prokáže svojí totožnost (dokladem, který je veřejnou listinou – rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní pas - nebo jiným hodnověrným způsobem) 
 • doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů (rodný list, oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí, diplom)

Všechny předkládané doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii.

 K vydání prvního občanského průkazu občanu mladšímu 15 let se předkládá:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce 
 • dále je potřeba předložit doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana, nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo evidenci občanských průkazů

O vydání občanského průkazu žádá zákonný zástupce spolu s dítětem (přítomnost dítěte nutná k pořízení elektronického fotosnímku přímo v kabince vydávání dokladů). Zákonný zástupce rovněž musí převzít vydaný občanský průkaz (po prokázání své totožnosti). 

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz občan předloží:

 • stávající občanský průkaz

K vydání občanského průkazu při změně údaje:

 • stávající občanský průkaz,
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, úmrtní list manžela, doklad o získání akademického titulu)

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz):

 • občan prokáže svojí totožnost (dokladem, který je veřejnou listinou – rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz - nebo jiným hodnověrným způsobem) 
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu).

V případě, že občan požádá o vydání nového elektronického občanského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, poškození či zničení stávajícího občanského průkazu nebo po zrušení trvalého pobytu, lze zároveň požádat o vydání občanského průkazu s dobou platnosti jednoho měsíce (jedná se o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů – typ „BLESK“, platnost je jeden měsíc).

Dále je třeba předložit doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo evidenci občanských průkazů (rodný list, oddací list, úmrtní list, diplom, rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí).

Pokud občan starší 18 let požádá o vydání občanského průkazu s elektronickým čipem, elektronický čip obsahuje číslo občanského průkazu a do této aplikace lze nahrát elektronický podpis občana a zapsat kryptografický klíč spolu s autentizačním certifikátem vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Ministerstvem vnitra byla tato akreditace udělena např. České poště nebo První certifikační autoritě (jedná se o zpoplatněnou službu).

V případě, že občan požádá o vydání nového elektronického občanského průkazu z důvodu ztráty, odcizení, poškození či zničení stávajícího občanského průkazu nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, lze zároveň požádat o vydání občanského průkazu s dobou platnosti jednoho měsíce (přiloží 2 aktuální fotografie, jedná se o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů – typ „BLESK“).

Správní poplatek:

 • vydání občanského průkazu náhradou za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený Kč 100,--
 • vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let  Kč   50,-
 • vydání občanského průkazu typu "BLESK"   Kč  100,-
 • vydání občanského průkazu s elektronickým čipem   Kč  500,-
 • vydání občanského průkazu po zapsání titulu nebo na vlastní žádost   Kč  200,-
 • vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu    Kč  100,-

Občanský průkaz je vydán do 30 dnů od pořízení žádosti.

Občané narození před 1. 1. 1936 mají stále platný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (typ „knížka“ nebo růžová ID karta), pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.

Dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, jsou u občanů vedeny následující osobní údaje: jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, rodinný stav, údaj o omezení svéprávnosti k právním úkonům, číslo občanského průkazu, datum vydání a datum převzetí občanského průkazu, označení úřadu, který občanský průkaz vydal, datum skončení platnosti občanského průkazu, datum skartace občanského průkazu, digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, titul nebo vědecká hodnost občana, datum úmrtí, aktuální bezpečnostní kód v šifrované podobě, záznam o zřízení datové schránky, digitální zpracování podpisu na žádosti, čísla ztracených, odcizených, poškozených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, číslo žádosti o vydání občanského průkazu, žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě, číslo kontaktního elektronického čipu, telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť nebo adresa elektronické pošty.

OBČANSKÝ PRŮKAZ S DOBOU PLATNOSTI 1 MĚSÍC (VYDANÝ V PŘÍPADĚ ZTRÁTY, ODCIZENÍ, POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU)

Přízemí budovy nové radnice; kabinky č. 4 - 6
Případné dotazy můžete posílat na pechalovam@p9.mepnet.cz