Jste zde

Ověřování podpisů a listin

Ověřování podpisů a listin

právní úprava:  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
                         vyhláška MVČR č. 36/2006 Sb., o ověřování

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou, nepotvrzuje se správnost, ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Provádí se na žádost, vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady. Správní poplatek za každou, i započatou, stranu originálu je 30 Kč.

Vidimace se neprovede

    * je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu pro cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba (výčet je pouze demonstrativní)
    * je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého
    * je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
    * jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty
    * jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena
    * není-li z vidimované listiny patrné, že se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Legalizací se ověřuje, že žadatel (fyzická osoba) listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Žadatel o legalizaci  předloží k prokázání své totožnosti platný občanský průkaz, cestovní doklad, pokud jde o cizince průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie. Správní poplatek za ověření každého podpisu je 30 Kč.

Legalizace se neprovede

    * je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého (vztahuje se i dvojjazyčné formuláře)
    * jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
    * je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy