Jste zde

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v Praze za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.

Poplatek vybírá pro obec ubytovatel, který přechodné ubytování poskytl, tato osoba je plátcem poplatku a je odpovědná za jeho správnou výši.

Povinnosti ubytovatele

  • vedení evidenční knihy, ve které je uvedeno jméno, adresa trvalého bydliště, číslo občanského průkazu či cestovního dokladu
  • vybrání poplatku ve správné výši
  • podání Hlášení k místnímu za lázeňský a rekreační pobyt
  • zaplacení místního poplatku

Výše poplatku

sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den, není-li tento den dnem příchodu

Při osobní návštěvě na oddělení daní a poplatků obdržíte formulář – Přiznání k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, bude vám sděleno číslo účtu a přidělen variabilní symbol k zaplacení místního poplatku.

Kontaktní osoba

Hana Lochmanová

Odbor ekonomický, oddělení daní a poplatků

tel.: 283 091 241, e-mail : lochmanovah@praha9.cz

Související odkazy