PARKOVÁNÍ PRO VÁLEČNÉ UPRCHLÍKY Z UKRAJINY - паркування автомобілів

Osobám, které utíkají před válkou na Ukrajině (dále jen UA), hl. m. Praha poskytuje mimo jiné možnost parkování na území města. Dotčeným osobám se v prvé řadě doporučuje odstavovat bezplatně vozidla na parkovišti P+R Černý Most II., které bylo pro tyto účely dočasně vyjmuto ze systému P+R. V druhé řadě mohou tyto osoby využít uliční parkování v zónách placeného stání stejně jako rezidenti.

1. P+R Černý Most II.

 Stání pro vozidla s UA registrační značkou je zdarma do odvolání.
 V případě zaplnění kapacity parkoviště P+R Černý Most II. vyhradí TSK pro tyto účely další
parkovací plochy.

Для тих, хто втікає від війни в Україні, Прага надає можливість паркування. По-перше, зацікавленим особам рекомендується безкоштовно паркувати свої транспортні засоби на автостоянці P + R Černý Most II.

2. Rezidentní parkovací oprávnění

 Žadatelům se vydává rezidentní parkovací oprávnění
 Časová platnost: 1 rok nebo kratší (dle výběru žadatele)
 Územní platnost: velká či malá parkovací oblast (preferovat / doporučovat žadatelům malé
parkovací oblasti z důvodu ceny i reálné očekávatelné využitelnosti pro žadatele)

2.1. Podmínky výdeje parkovacího oprávnění

a) Fyzická osoba (žadatel) musí být držitelem platného víza za účelem strpění pobytu (viz
příloha 1) nebo záznamu o udělení víza za účelem strpění (viz příloha 2), který je občanovi
Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem zapsán do cestovního dokladu nebo na hraniční
průvodku, pokud není držitelem cestovního dokladu.
Rozpoznávací znak tohoto víza oproti ostatním je jeho kód: D/VS/U.
b) Fyzická osoba musí mít místo přechodného pobytu ve vymezené nárokové (resp. rezidentní)
oblasti ZPS. Místo přechodného pobytu je nutné ověřit v registru obyvatel. Na dokladech
uvedených v odstavci 2.1. a) se neuvádí.
c) Právní vztah k vozidlu se dokládá:
I. technickým průkazem vozidla: kontroluje se shoda jména žadatele o POP a vlastníka
vozidla (viz příloha č. 3, sledují se položky C.1.x),
II. nebo čestným prohlášením, ve kterém žadatel potvrdí, že je oprávněným uživatelem
daného vozidla, (viz příloha 4). Používá se v případech,
kdy s vozem do ČR přijela jiná osoba než vlastník vozidla.
d) Musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla (dle běžného ceníku parkovacích oprávnění)

По-друге, вони можуть користуватися паркуванням у зонах платного паркування після сплати збору за паркування або на підставі довгострокового дозволу на паркування. Заявник може подати заяву на отримання дозволу на паркування на автостоянці відповідного міського району výdejny parkovacích oprávnění/ дозволи на паркування у момент, коли йому буде видана дійсна віза з метою перебування або запис про надання візи з метою витривалості.Місце тимчасового проживання має бути в житловій зоні платних паркувальних зон, а дозвіл на використання транспортного засобу має бути підтверджено технічним паспортом або аффідевітом, в якому заявник підтверджує, що він є авторизованим користувачем транспортного засобу. Декларація заповнюється у випадках, коли з автомобілем до Чехії прибула особа, яка не є власником транспортного засобу. Дозвіл на паркування дійсний лише після сплати зазначеної суми протягом 3, 6 або 12 місяців, залежно від вибору заявника, але не довше, ніж термін дії візи

2.2. Přílohy

Příloha 1. Ukázka víza, které je občanovi Ukrajiny vydáno v souvislosti s ozbrojeným konfliktem (zvýrazněn je
kód tohoto typu víza: D/VS/U)

Příloha 2. Záznam o strpění občana

Příloha 3. Příklady technických průkazů vozidel z UA

Příloha 4. Čestné prohlášení o právním vztahu k vozidlu

Převzato z parkujvklidu.cz

 

Přílohy