Jste zde

Pravidla přijímání do MŠ pro školní rok 2016/2017

PRAVIDLA Pro přijímání dětí do MŠ ….................

na ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

Pravidla přijímání dětí do mateřské školy vycházejí z hlavního účelu činnosti mateřské školy ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kterým je uspokojování potřeb občanů Městské části Praha 9. K naplňování tohoto účelu Mateřská škola ……........ jako předškolní zařízení zřizované Městskou částí Praha 9 podle uvedeného ustanovení zákona:

 1. napomáhá ke skloubení rodinného a pracovního života občanů Městské části Praha 9,
 2. poskytuje předškolní vzdělávání, které v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů a vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

 

Důležité informace:

 

 • K předškolnímu vzdělávání se přijímají zpravidla děti, které k 31. 8. 2016 dosáhnou věku nejméně tří let.
 • Nezbytnou podmínkou pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je dále dodržení požadavku stanoveného v § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
 • Vzhledem k tomu, že je mateřská škola povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech (§ 29 odst. 2 školského zákona), je nezbytné, aby rodiče (zákonní zástupci) uvedli ve formuláři žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do kolonky „Informace o zdravotním stavu dítěte a jiná důležitá sdělení o dítěti“ informace o všech skutečnostech, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.

Děti budou přijímány podle následujících kritérií a příslušných bodů. V případě shodného počtu bodů má přednost dítě narozené dříve, tedy dítě starší. Pořadník přijatých bude sestaven na základě součtu bodového hodnocení.

Kritéria přijetí do mateřské školy:

 1. Trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území Městské části Praha 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část Hloubětína) - viz mapa http://www.praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/materske-skoly
 2. Dítě bude k 1. 9. 2016 v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhne tedy věku 6 let nejpozději 31. 8. 2017)
 3. Dítě dosáhne k 1. 9. 2016 věku 3 až 5 let (je tedy narozené v rozmezí od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013).      
 4. Písemné doporučení Orgánu sociálně právní ochrany dětí (z důvodů významně negativního vlivu nízkého sociálně ekonomického statusu rodiny na vývoj dítěte) při dodržení podmínky trvalého pobytu dítěte a rodiče (zákonného zástupce) na území MČ Praha 9. Potvrzení Orgánu sociálně právní ochrany dětí doloží zákonný zástupce při zápisu. Pokud nebude toto potvrzení při zápisu předloženo, při bodování k němu nebude přihlíženo.

Bodování:

1. Trvalý pobyt dítěte a alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) na území Městské části Praha 9 (Vysočany, Prosek, část Střížkova, část Libně, část Hrdlořez a část Hloubětína) viz mapa http://www.praha9.cz/o-praze-9/skolstvi/materske-skoly

20 bodů

2. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dosáhne věku 6 let do 31. 8. 2017)

15 bodů

 

3. Dítě narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2013 (dítě ve věku 3 až 5 let k 1. 9. 2016)

5 bodů

4. Písemné doporučení Orgánu sociálně právní ochrany dětí (z důvodů významně negativního vlivu nízkého sociálně ekonomického statusu rodiny na vývoj dítěte) při dodržení podmínky trvalého pobytu dítěte a rodiče (zákonného zástupce) na území MČ Praha 9.

2 body

5. Dítě, které k 31. 8. 2016 nedosáhne věku 3 let

2 body

 

Rodiče (zákonní zástupci) se k zápisu dostaví s těmito doklady:

 • kompletně vyplněná žádost
 • kompletně vyplněný evidenční list
 • občanský průkaz, jiný doklad prokazující totožnost
 • rodný list dítěte

 

Další případné doklady:

 • doporučení Orgánu sociálně právní ochrany dětí
 • písemné posudky (doporučení apod.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře, vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních dětí.

Poznámky a upozornění

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádostí, ale pouze výše uvedená kritéria.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole v termínu, který je zveřejněn na webových stránkách mateřských škol a Městské části Praha 9. Pokud se zákonný zástupce nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit ověřenou plnou mocí jinou osobu. Formulář plné moci naleznete na webových stránkách mateřských škol, ověřit jej lze na Úřadě MČ, na pobočkách České pošty nebo u notáře. Přítomnost dítěte u zápisu se nevyžaduje.

Žádost i evidenční list je nutno vyplnit předem – pracovníci mateřské školy nebudou z časových důvodů tyto dokumenty s rodiči (zákonnými zástupci) vyplňovat!

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (tak, aby byly ochráněny osobní údaje), bude zveřejněn na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách mateřské školy do 30 dnů od zápisu. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte.

Požadavek trvalého pobytu nejen dítěte, ale i alespoň jednoho z rodičů (zákonných zástupců) má zamezit účelovému, ryze formálnímu přihlašování dětí, jejichž skutečné bydliště není na území MČ Praha 9.

V případě, že se trvalý pobyt dítěte a rodičů (zákonných zástupců) liší, bude dožádána součinnost orgánů sociálně právní ochrany dítěte. Pokud by totiž dítě předškolního věku skutečně žilo dlouhodobě odloučeno od svých rodičů (zákonných zástupců), je nezbytné důkladně prověřit, není-li v důsledku takovéto situace vážně ohrožen jeho zdravý vývoj, nebo dokonce jeho bezpečnost a zdraví.

Bude-li zjištěno, že žadatel vyplnil některý z údajů v žádosti či v evidenčním listu nepravdivě, budou mu přiděleny body podle skutečného stavu.

 

Důležité upozornění k vyznačení preference mateřské školy v žádosti o přijetí:

Upřednostnit lze pouze jednu mateřskou školu. Data ze všech MŠ jsou shromažďována centrálně, a jsou tedy dobře kontrolovatelná. Pokud zákonní zástupci uvedou více než jednu preferenci, nebude brán zřetel na žádnou. 

V Praze dne …………………………………………

                                                           Podpis ředitelky …………………………………….