Jste zde

Informace k zápisům do ZŠ v roce 2016

Informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2016/2017

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2016/2017 proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 3. - 4. 2. 2016. Podrobnosti o organizaci zápisů budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol:

ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská.

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech, kterou schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy dne 11. 9. 2014. Každá škola má svůj školský obvod, který je výčtem spádových ulic (u delších ulic i výčtem čísel popisných nebo orientačních). Která škola je pro Vaše dítě spádovou, naleznete v příloze Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy, (ZDE).  

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout nespádové žáky, kteří nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

Pro koho je zápis povinný?

  • pro děti, které k 31. 8. 2016 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1.9.2009 do 31.8.2010)
  • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

„Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.“

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

  • Rodič, který žádá pro své dítě o odklad povinné školní docházky, se musí i s dítětem dostavit v řádném termínu k zápisu.
  • Zde požádá o formulář žádosti o odklad povinné školní docházky.
  • Vyplněnou žádost spolu s posudkem příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa doručí zpět vedení školy nejpozději do 31. května 2016.

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Odklad povinné školní docházky

       „(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“

Co je potřeba k samotnému zápisu?

  • Dostavte se i se svým dítětem dne 3. 2. nebo 4. 2. 2016 do příslušné základní školy.
  • Vezměte s sebou svůj OP nebo jiný doklad totožnosti a rodný list dítěte.
  • Cizí státní příslušníci předloží: svůj průkaz totožnosti (pas), průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR.