Jste zde

Aktuální informace k zápisům do 1. tříd ZŠ

Abychom ujednotili postup při přijímání dětí do prvních tříd základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 9, vydává MČ Praha 9 jako zřizovatel následující metodický pokyn ředitelkám ZŠ

 

Metodický pokyn

k přijímání do 1. tříd ZŠ zřizovaných MČ Praha 9 pro školní rok 2016/2017

Ve dnech 3. a 4. února 2016 se uskuteční zápisy do prvních tříd všech základních škol, zřizovaných Městskou částí Praha 9.

Vzhledem k tomu, že kapacita prvních tříd není neomezená, je nutné předejít situacím, kdy část rodičů mění po skončení zápisů do ZŠ svá rozhodnutí. Umístí své dítě do jiné školy, aniž informují ředitelku své spádové školy a blokují tak místa ostatním dětem. Ale nejen to. Ve výsledku pak dochází k situacím, kdy do 1. 9. škola nezná přesný počet dětí ve třídách, ba často ani počet prvních tříd, které bude muset otevřít, a tedy zda bude muset urychleně přijmout další pedagogy, zajistit další vybavení apod.

Rozhodli jsme se této situaci zamezit a preferovat zodpovědné rodiče. Z pozice zřizovatele proto po dohodě se všemi ředitelkami ZŠ na Praze 9 podporujeme zavedení zápisových lístků, které budou rozdávány rodičům (zákonným zástupcům) během zápisů do prvních tříd (3. nebo 4. února 2016) ve spádové škole.

Tyto lístky budou mít registrační čísla a obdrží je pouze rodiče dětí s trvalým pobytem ve spádovém obvodu příslušné základní školy.

Je tedy nutné do své spádové školy přijít, vyzvednout si zápisový lístek, vyplnit jej, a následně včas odevzdat. Vyplněním a odevzdáním zápisového lístku v termínu do 15. února 2016 stvrzuje rodič (zákonný zástupce) svůj záměr umístit své dítě ve spádové škole, případně jiné základní škole na MČ Praha 9. Ve druhém případě odevzdá zápisový lístek v té škole, kam půjde k zápisu.

Dne 29. února 2016 zveřejní ředitelky všech ZŠ zřizovaných MČ Praha 9 seznamy přijatých uchazečů a odešlou rozhodnutí o nepřijetí těm, které nebude možno přijmout. Práva rodičů na výběr školy tím nejsou nijak dotčena, je však nutno zdůraznit, že podle zákona mají vždy přednost děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu příslušné základní školy.

Se zavedením zápisových lístků je spojeno vydání závazných kritérií pro přijímání dětí do 1. tříd. Těm je přiřazen určitý počet bodů. Nebude tedy rozhodovat pořadí, kdy se rodič/zákonný zástupce dostaví k zápisu, nýbrž výhradně součet bodů. Cílem tohoto opatření je zamezit zbytečným a nedůstojným frontám rodičů před školou ve dnech zápisů do 1. tříd, a zároveň poskytnout vedení škol jasné a transparentní podklady pro komunikaci s Magistrátem hl. m. Prahy v případě odvolání rodičů proti nepřijetí k základnímu vzdělávání v rámci správního řízení.

Kritéria pro přijímání do 1. tříd a jim přiřazený počet bodů jsou následující:

1. Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ …………………………………………….. 20 bodů

2. Trvalý pobyt na území MČ Praha 9 mimo spádový obvod ZŠ …………..8 bodů

3. Odevzdání vyplněného zápisového lístku …………………………………………6 bodů

4. Sourozenec, který již navštěvuje školu …………………………………………….5 bodů

5. Ostatní (např. uchazeči s trvalým pobytem mimo MČ Praha 9, cizinci s nejasným pobytovým statusem apod.) …………………………………………………………………2 body.

Odevzdání zápisového lístku bude důležité při posuzování žádosti o umístění žáka ve školní družině, jejíž kapacita je v každé škole značně omezena.

Zavedení zápisových lístků a bodovaných kritérií pro přijímání do 1. tříd představuje snahu MČ Praha 9 posílit jistotu všech rodičů, kteří chápou potřebnost dodržování nezbytných pravidel v zájmu všech občanů městské části, a zároveň umožnit vedení našich základních škol včas naplánovat a zajistit vše potřebné pro následující školní rok.

 

S úctou

 

Ing. Zdeněk Davídek

radní pro školství MČ Praha 9