Informace k zápisům do 1. tříd základních škol zřízených MČ Praha 9 pro školní rok 2022/2023

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD ZŠ ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 9 PRO R. 2022/2023

Vážení rodiče,

Hlavní změny:

 1. Předpokládáme, že letos již proběhnou zápisy do 1. tříd ZŠ prezenční formou.
 2. Online proběhne pouze vyplňování formuláře „Žádost o zápis do 1. třídy ZŠ“
 3. Jelikož má každá základní škola trochu odlišné podmínky, sledujte webové stránky jednotlivých škol (viz odkazy níže)

 Další informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2022/2023 proběhnou ve všech pěti základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 9, ve dnech 6. - 7. 4. 2022 . Podrobnosti k organizaci zápisů budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol: (CTRL+klik levým tlačítkem myši)

ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600, ZŠ Novoborská.

Co je to spádová škola?

Jedná se o tradiční pojmenování pro základní školu, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete zde.

Zákonný zástupce dítěte má právo zvolit si pro své dítě i jinou školu než spádovou, ředitel školy je však ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. Z důvodu neustále se zvyšujícího počtu dětí, které se v posledních letech hlásí do základních škol v Praze 9, jsou kapacity našich škol téměř naplněné a je tedy velice nepravděpodobné, že by si základní školy v Praze 9 mohly dovolit přijmout děti, které nemají trvalé bydliště v MČ Praha 9.

Pro koho je zápis povinný?

 • pro děti, které k 31. 8. 2022 dovrší šest let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.

Co je potřeba k samotnému zápisu?

 • Vytištěnou žádost, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, jimž prokážete trvalé bydliště dítěte v spádové oblasti školy (škola si následně znovu ověřuje ve spolupráci se zřizovatelem – výpisem z matriky).
 • Cizí státní příslušníci průkaz totožnosti (pas) a průkaz totožnosti dítěte (pas), popř. jiné dokumenty ověřené v ČR, povolení k pobytu, doklad o bydlišti v ČR.  

Jak lze získat odklad plnění povinné školní docházky?

 • Pokud budete pro své dítě žádat o odklad školní docházky, můžete už s sebou přinést doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení nebo klinického psychologa a doporučení odborného lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost. O odkladu rozhoduje spádová škola.

 

§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Odklad povinné školní docházky

 1. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

       Je možné přijít k zápisu s dítětem mladším?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijímání do 1. tříd:

 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v  příslušném školském obvodu základní školy.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městké části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městké části.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městké části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. - 8. ročníku).
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městké části.
 • Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

 

Hurá k zápisu
Přílohy