Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Jak jsme již uvedli, prezident republiky vyhlásil dne 28.12.2020 termín konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky na dny pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu začíná hlasování v 8:00 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14:00 hodin.

Znovu připomínáme, že voliči, kteří se ve dnech voleb nebudou zdržovat v místě trvalého bydliště, mají už nyní možnost písemně požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů a umožňuje volbu v libovolném volebním okrsku na území České republiky i v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Písemná, nebo elektronicky podaná žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1.10.2021, osobně lze požádat až do 6.10.2021 do 16:00 hodin. Formulář žádosti je k dispozici v našem informačním centru na radnici, nebo ke stažení na webových stránkách úřadu www.praha9.cz. Pokud budete žádost o vydání voličského průkazu posílat poštou, je nutné na takové žádosti nechat úředně ověřit podpis. Ověření podpisu je v tomto případě osvobozeno od správního poplatku.

V případě dlouhodobé hospitalizace voliče v nemocnici, či jiném podobném zařízení v době voleb, správa zdravotnického  zařízení zanese  na požádání voliče do zvláštního seznamu, na základě kterého v době konání voleb může uplatnit své právo volit a bude hlasovat přímo v tomto zařízení do přenosné volební schránky. Pokud však předem víte, že budete v době voleb mimo trvalé bydliště, nebo přesně nevíte, kde se budete zdržovat (plánovaná hospitalizace či pobyt v lázních), je vhodné požádat o vydání voličského průkazu. Na základě předloženého voličského průkazu lze hlasovat ve zdravotnickém zařízení do přenosné volební schránky. Dojde-li k hospitalizaci voliče v zařízení mimo území volebního okrsku, kde má volič trvalý pobyt, až po uzavření seznamu voličů, tj. od dne 6.10.2021 od 16:00 hodin, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o možnost hlasovat doma. V takovém případě se po předchozím telefonickém ohlášení dostaví dva členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou a úřední obálkou a umožní voliči hlasování. Požadavky na hlasování v bytě voliče směřujte na Úřad městské části Praha 9, Bc. Červenková, tel.  283 091 124.

Hlasovací lístky budou distribuovány do schránek voličům s trvalým pobytem na území Městské části Praha 9 nejpozději 3 dny přede dnem voleb, t.j. do 5.10.2021. Ve vlastním zájmu proto překontrolujte, zda máte náležitě označenou poštovní schránku, protože hlasovací lístky jsou doručovány jmenovitě. Na úspěšném doručení hlasovacích lístků závisí dostupnost schránek. Pokud jsou umístěné uvnitř uzamčeného domu a na zvonění nikdo nereaguje, případně reaguje tak, že není ochoten naše pracovníky ke schránkám pustit, nemohou být pochopitelně hlasovací lístky doručeny. Pokud tedy někdo hlasovací lístky nedostane, budou k dispozici ve dnech voleb ve volební místnosti, před volbami v našich informačních centrech. Dále prosíme voliče, kteří hlasovací lístky budou mít ve schránce, aby si je vzali do volební místnosti a použili je k hlasování. Hlasovací lístky budou k dispozici v omezeném počtu i ve volebních místnostech, je to však rezerva pro ty voliče, kteří hlasovací lístky nedostali, nebo volí na voličský průkaz. Bylo by zbytečným plýtváním, aby ve volebních místnostech byly v zásobě hlasovací lístky pro 100% voličů, když budou, pokud možno všem, doručeny do schránek.

Děkujeme všem, kteří reagovali na výzvu o pomoc při zajištění voleb svojí účastí v okrskových volebních komisích a pokud ještě někdo váhá, zda se zapojit, otiskujeme přihlášku, kterou je třeba po vyplnění odeslat s označením „VOLBY“ na adresu ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9. Přihlášku lze poslat také elektronicky na     e-mail: cervenkovaj@praha9.cz, nebo předat osobně na radnici pracovnicím infocentra nejpozději do  15. září 2021.  Přihláška je také ke stažení na našich webových stránkách.

Závěrem přinášíme přehled všech volebních místností, jejich umístění a adresy domů, které do toho kterého okrsku patří. Z přehledu snadno zjistíte, kde je vaše volební místnost. V Městské části Praha 9 zůstávají všechny volební místnosti stejné jako při předchozích volbách.

Veškeré další informace, týkající se letošních voleb,  vám rádi poskytnou J. Červenková na tel. 283091124, nebo Mgr. Sýkora na tel. 283091314, nebo můžete využít e-mailu Cervenkovaj@praha9.cz.

 

                                                                                           Mgr. Pavel Sýkora

                                                                                               vedoucí OOS

Přílohy