Jste zde

Harmonogram mobilního sběru nebezpečného odpadu na území Hlavního města Prahy v roce 2018

HARMONOGRAM mobilního sběru nebezpečného odpadu naleznete v přiložených dokumentech.

Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma odložení tyto druhy nebezpečných odpadů:
- rozpouštědla
- kyseliny
- zásady
- fotochemikálie
- pesticidy
- zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
- olej a tuk (kromě jedlého)
- barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
- detergenty obsahující nebezpečné látky (čistící prostředky)
- léčiva
- baterie a akumulátory

Kapalné nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpečných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad převzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází.

Pokud zjistíte jakékoli nedostatky v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem, obraťte se prosím na adresu:
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 00  Praha 1
tel.: 236 004 457