Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 7. zasedání ZMČ Praha 9

64/07

Zvolení kandidátů pí. Fraňkové, pí. Němečkové a pí. Vybíralové do funkce přísedících u Obvodního soudu Prahy 9

65/07

Zproštění JUDr. Benešové funkce přísedící u Obvodního soudu pro Prahu 9

66/07

Rozbor hospodaření MČ P9 za I. - III. čtvrtletí 2007

67/07

Rozpočtové provizorium finančního hospodaření MČ P9 v I. čtvrtletí 2008

Příloha 1

Rozpis rozpočtového provizoria v období 1. čtvrtletí 2008 

Příloha 2

Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2008

68/07

Stanovení výše revolvingového úvěru u České spořitelny, a.s. pro rok 2008 a zajištění tohoto úvěru budoucímu příjmy

69/07

Vyhlášení grantových programů MČ P9 na rok 2008

Příloha 1

Grantové programy pro rok 2008

Příloha 2

Podmínky pro podání žádosti 

Příloha 3

Žádost o grant MČ Praha 9, formulář 1

Příloha 4

Žádost o grant MČ Praha 9, formulář 2

70/07

Změna „Zásad prodeje bytů z majetku MČ P9“ schválených usnesením ZMČ P9 č.43/07 ze dne 21.6.2007

Příloha 1

Zásady pro prodej bytů z majetku MČ Praha 9

71/07

Prodej bytových jednotek v bytovém domě čp. 577-585, ul. Litoměřická, k.ú. Prosek

72/07

Povolení splátek dluhu na nájemném s příslušenstvím manželům Sobotovým

73/07

Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú. Prosek

74/07

Převod pozemků z majetku Bytového podniku v Praze 9, s.p. v likvidaci do majetku MČ Praha 9 v k.ú. Libeň a Prosek

75/07

Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9