Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 8. zasedání ZMČ Prahy 9

1/08

Návrh rozpočtu hospodaření Městské části Praha 9 na rok 2008

2/08

Návrh na rozdělení finančních prostředků, určených na Granty v r. 2008

3/08

Odkoupení pozemku z vlastnictví Jany Urbanové v k.ú. Vysočany

4/08

Vykoupení stavby chaty v k.ú. Hrdlořezy od paní Evy Bláhové

5/08

Svěření pozemku z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9

6/08

Svěření nemovitostí z vlastnictví hl.m. Prahy do správy MČ P9

7/08

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve správě MČ P9

8/08

Povolení přerušení splátek dluhu na dobu 6 měsíců, panu Zdeňkovi Brůhovi

9/08

Realizace projektu ze strukturálních fondů EU, projekt "Parter Starý Prosek"

10/08

Opětovné zvolení p. Jiřího Vávry do funkce přísedícího OS pro Prahu 9

11/08

Příloha č.4

Návrh dohody o spolupráci s okresem Anenij Noj

Dohoda o spolupráci

12/08

Zpráva o účasti členů ZMČ P9 na jednáních komisí RMČ P9 a výborů ZMČ P9 v průběhu r. 2007

13/08

Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 za II. pol. 2007

14/08

Zpráva o plnění přijatých usnesení ZMČ P9 za II. pol. 2007

15/08

Návrh termínů konání ZMČ P9 v I. pol. 2008 vč. návrhu pořadů zasedání

16/08

Zápisy z KV a FV ZMČ P9