Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 6. zasedání ZMČ Prahy 9

52/07

Návrh na zvolení pí M. Justové do funkce přísedící k OS pro Prahu 9

53/07

Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I. pol. 2007

54/07

Zvýšení rozpočtu MČ P 9 r. 2007 o vrácený podíl na dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2006

55/07

Odejmutí oprávnění MČ P9 hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen do správy

56/07

Povolení splátek dluhu na poplatku z prodlení pí J. Slavětínské

57/07

Prodej bytových jednotek v bytovém domě čp. 276 - 284, k.ú. Střížkov

58/07

Prodej pozemků v k.ú. Hloubětín

59/07

Odkoupení pozemků v k.ú. Libeň

60/07

Informace o "Auditu absorpční kapacity" zpracované SPF Group, v.o.s

61/07

Schválení koncepce zmírnění dopadu deregulace nájemného na sociálně znevýhodněné občany v bytech MČ P9

Příloha 1

Koncepce zmírnění dopadu deregulace nájemného na sociálně znevýhodněné občany v bytech MČ P9

Příloha 2

Zásady pro poskytnutí slevy z jednostranně zvyšovaného nájmu

62/07

Zápis z KV ZMČ Praha 9

63/07

Schválení odpovědi na petici proti umístění pivní Základy Prosek v bezprostřední blízkosti Bytového parku Prosek

Příloha 1

Návrh odpovědi na petici proti umístění pivní Základy Prosek v bezprostřední blízkosti Bytového parku Prosek

Příloha 2

Vyjádření Odboru živnostenského ÚMČ Praha 9

Příloha 3

Vyjádření Odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 9