Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, ze dne 22.9.2015

z-15-063-us.pdf
Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I. pololetí roku 2015
z-15-064-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2015 o účelovou dotaci v rámci OPPK na projekt Revitalizace naučné stezky Amerika
z-15-065-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky Sokolovská 971 a 972, P9
z-15-066-us.pdf
Převod vlastnictví bytové jednotky Na Harfě 694/4, P9
z-15-067-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek Nemocniční 781/14, P9
z-15-068-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek Vysočanská 563/59 – 564/57, P9
z-15-069-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek Vysočanská 565/55 – 566/53. P9
z-15-070-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek Vysočanská 567/51 – 568/49, P9
z-15-071-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek Vysočanská 561/63 – 562/61, P9
z-15-072-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek Vysočanská 569/47 - 570/45,P9
z-15-073-usup.pdf
Prodej volné bytové jednotky z majetku MČ P9
z-15-074-usup.pdf
Prodej volných bytových jednotek z majetku MČ P9
z-15-075-us.pdf
Zkrácení doby předkupního práva –č. 657/20, k.ú. Prosek
z-15-076-usup.pdf
Převod vlastnictví garáží na pozemcích parc.č. 1406/4, 1406/5, 1406/6, 1406/7, k.ú. Vysočany, Praha 9
z-15-077-us.pdf
z-15-078-us.pdf
Záměr nabytí podílu soukromých vlastníků a podílu ČR na pozemcích parc. číslo 667/2, 667/3, 668/3 a 668/4 vše v k.ú. Střížkov a parc. č. 667/1, 668/1 a 668/2 vše v k.ú. Střížkov ve vlastnictví ČR do vlastnictví hl. m. Prahy, správy MČ P9
z-15-079-us.pdf
Zřízení práva stavby na pozemku parc.č. 3075/2 za účelem vybudování „Zázemí pro park Podviní a cyklostezku“
z-15-080-us.pdf
Schválení záměru prodeje pozemků v k.ú Vysočany
z-15-081-us.pdf
Revokace usnesení č. Us. ZMČ 56/15 ze dne 23.6.2015 část I.
z-15-082-us.pdf
Revokace usnesení č. Us. ZMČ 56/15 ze dne 23.6.2015 - část II.
z-15-083-us.pdf
Odkoupení podílů na pozemcích v k.ú. Střížkov do vlastnictví HMP, správy MČ P9
z-15-084-usup.pdf
Odpis nedobytných pohledávek na nájemném včetně služeb
z-15-085-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady MČ P9, I.pol.2015
z-15-086-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 8.9.2015
z-15-087-us.pdf
Zápisy z FV a KV ZMČ Praha 9
hlasovani_6_web.txt
Hlasování