Jste zde

Přehled přijatých usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 ze dne 10.3.2015

 

 

z-15-003-us.pdf
Úpravy Jednacího řádu ZMČ Praha 9
z-15-004-us.pdf
Zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 do funkce
z-15-005-us.pdf
Rozpočet hospodaření Městské části Praha 9 na rok 2015
z-15-006-us.pdf
Návrh na rozdělení finančních prostředků určených na Granty v r. 2015
z-15-007-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt. domě Sokolovská 965,966
z-15-008-us.pdf
Nevyužití předkupního práva MČ P9 při darování byt.jednotky č. 873/4
z-15-009-usup.pdf
Udělení výjimky - prominutí celého poplatku z prodlení pí Hausnerové
z-15-010-usup.pdf
Povolení splátek nedoplatku a udělení výjimky - prominutí celého poplatku z prodlení pí Hubáčkové
z-15-011-usup.pdf
Prodej volných byt.jednotek z majetku MČ P9, umístěných v domech určených usnesením ZMČ P9 k privatizaci
z-15-012-usup.pdf
Revokace usnesení č. Us. ZMČ 92/14 ze dne 23.9.2014
z-15-013-usup.pdf
Převod vlastnictví nebytové jednotky v objektu čp. 856, ulice Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek
z-15-014-usup.pdf
Záměr odkoupení stavby bez čp/če včetně ostatních doplňkových staveb, umístěných na pozemcích parc.č. 610 a 611, vše v k.ú. Prosek, do vlastnictví HMP, správy MČ Praha 9
z-15-015-us.pdf
Svěření pozemku v k.ú. Vysočany z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
z-15-016-us.pdf
Dodatek č. 1 k darovací smlouvě uzavřené mezi FIM Development, s.r.o. a MČ P9
z-15-017-us.pdf
Stanovisko MČ P9 k návrhu na pořízení změny ÚP hl.m. Prahy na pozemku č.parc. 1667/4, k. ú. Vysočany v rámci celoměstsky významných změn
z-15-018-us.pdf
Oznámení o projednání návrhu technické novely nařízení RHMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl.m. Praze („Pražské stavební předpisy“)
z-15-019-us.pdf
Změna Zřizovací listiny Střediska sociálních služeb
z-15-020-us.pdf
Programové prohlášení Rady MČ Praha 9 pro volební období 2014-2018
z-15-021-us.pdf
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 v průběhu II. pol. 2014
z-15-022-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, vyplývajících z přijatých usnesení ZMČ P9 ke dni 10.3.2015
z-15-023-us.pdf
Podání žádosti v rámci OPPK "Revitalizace naučné stezky Amerika"
z-15-024-us.pdf
Zápisy z KV a FV ZMČ P9
hlasovani_3_zmc_web.txt
Hlasování 3. ZMČ P9