Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 7. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 12.4.2016

r-16-174-us.pdf
Poskytnutí investičního příspěvku SSS MČ Praha 9
r-16-175-us.pdf
Vrácení nevyčerpané části fin.prostředků z účelové dotace přijaté v rámci OPPK na projekt Revitalizace naučné stezky Amerika v r.2015
r-16-176-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o účelovou neivest.dotaci na spolufinancování projektu „Efektivní, kvalitní a srozumitelná veř.správa MČ P9“
r-16-177-us.pdf
Udělení Grantů Městkou částí Praha 9 v r.2016
r-16-178-us.pdf
Komplexní rozbor hospodaření MČ P9 za r.2015
r-16-179-us.pdf
Převod fin.prostředků v rámci rozpočtu Dětského dopravního hřiště Prosek
r-16-180-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o dotaci na integraci žáků pro asistenty pedagoga
r-16-181-us.pdf
Navýšení rozpočtu OVS – Bezpečnost a krizové řízení
r-16-182-us.pdf
Navýšení rozpočtu servisu informačních technologií
r-16-183-us.pdf
Schválení ocenění příslušníků IZS
r-16-184-us.pdf
Ponechané nevyčerpané účelové prostředky z rozpočtu hl.m. Prahy z předchozích let k využití v roce 2016
r-16-185-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o účelové dotace v rámci Grantového programu hl.m. Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních
r-16-186-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin.prostředky na přípravu a zkoušky ZOZ
r-16-187-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin.prostředky pro SSS na poskytování soc.služeb
r-16-188-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin.prostředky na realizaci projektů v rámci grantového řízení Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m. Prahy
r-16-189-us.pdf
Navýšení rozpočtu OSM
r-16-190-us.pdf
. Uzavření NS k bytu s L. Risteska a manž. Slížovými
r-16-191-us.pdf
Informace o splnění podmínek Ivo Víškem
r-16-192-us.pdf
Uzavření nové NS k bytu s manž. Pohlovými a neprominutí zbytku poplatku z prodlení manželům Pohlovým
r-16-193-us.pdf
Povolení splátek dluhu pí Vlastě Jírové
r-16-194-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu NP v domě čp. 567, Sokolovská 306, k.ú. Vysočany mezi MČ P9 a spol. GET INSPIRED, s.r.o.
r-16-195-us.pdf
Zpráva o provedení inventarizace majetku hl.m. Prahy, MČ P9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za r. 2015
r-16-196-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek - Vysočanská č.p. 563/59-č.p. 564/67, k.ú. Prosek
r-16-197-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek - Vysočanská č.p. 565/55-č.p. 566/53, k.ú. Prosek
r-16-198-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek - Vysočanská č.p. 567/51-č.p. 568/49, k.ú. Prosek
r-16-199-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek - Vysočanská č.p. 569/47-č.p. 570/45, k.ú. Prosek
r-16-200-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek - Vysočanská č.p. 571/43-č.p. 572/41, k.ú. Prosek
r-16-201-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek - Vysočanská č.p. 573/39-č.p. 574/37, k.ú. Prosek
r-16-202-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotky – Kovářská 1256/8, k.ú. Libeň, Praha 9
r-16-203-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotky – Sokolovská č.p. 967/187 – 968/189, k.ú. Libeň
r-16-204-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt. domech svěřených MČ P9
r-16-205-us.pdf
Schválení stanoviska MČ P9 k pronájmu pozemku parc.č. 2000/1, k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-16-206-us.pdf
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi MČ P9 a spol. UPC Česká republika, s.r.o.
r-16-207-us.pdf
Schválení stanoviska MČ P9 ke vstupu na pozemek parc.č. 10/2v k.ú. Hrdlořezy v rámci akce „BBP Českobrodská, P9“ pro spol. TSK hl.m. Prahy zast. spol. Sinpps, s.r.o.
r-16-208-us.pdf
Pokračování projekčních prací – „Parkovací dům BILLA“
r-16-209-us.pdf
Schválení otevřeného zadávacího řízení podle zák. č. 137/2006 Sb. o VZ na akci „Výstavba pavilonu při ZŠ Špitálská, Praha 9“
r-16-210-us.pdf
Schválení vzorové SOD na stavební práce v rozsahu 50-500 tis. Kč bez DPH
r-16-211-us.pdf
Stanovisko MČ P9 ke směně pozemků mezi HMP a spol.CENTRAL GROUP,a.s.
r-16-212-us.pdf
Uzavření darovací smlouvy s MČ Praha 20
r-16-213-us.pdf
Schválení přijetí daru ZŠ Novoborská
r-16-214-us.pdf
Odvolání souhlasu JUDr. Drexlerové se znovuzvolením do funkce přísedící OS P9
r-16-215-us.pdf
Zvolení kandidátů do funkce přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 9
r-16-216-us.pdf
Uzavření Darovací smlouvy mezi MČ P9 a spol. TESLA Properties, a.s.
r-16-217-us.pdf
Schválení odměny řediteli Divadla Gong-kulturního a vzděl.spol.centra
r-16-218-us.pdf
Schválení Záštity starosty MČ P9 nad projektem „STAN“ Střížkov
r-16-219-us.pdf
Změna smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 30.5.2014 uzavřením dodatku č. 1 mezi MČ P9 a spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
r-16-220-us.pdf
Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ P9 a spol. PREdistribuce, a.s. v rámci akce „Praha 9, Vysočany, Novoškolská“