Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ Praha 9, ze dne 29.3.2016

r-16-139-us.pdf
Stanovisko MČ P9 k umístění výjimečně přípustné stavby s názvem „Administrativní objekt a soubor dvanácti řadových rodinných domů Pod Smetankou, k.ú. Hrdlořezy
r-16-140-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o účelové investiční dotace
r-16-141-us.pdf
Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu Zaměstnaneckého fondu
r-16-142-us.pdf
Navýšení rozpočtu investic a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
r-16-143-us.pdf
Schválení podpory pro handicapované sportovce
r-16-144-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 643/1, parc.č. 643/4, parc.č. 643/5 a parc.č. 1915/32, vše k.ú. Vysočany v rámci akce „Bytový a administrativní komplex Krejcárek – Veřejný park a revitalizace uličního parteru" pro Ing. M.Kučeru zast. spol. Arch.kancelář KŘIVKA s.r.o.
r-16-145-us.pdf
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji části pozemku parc.č. 1163/2, k.ú. Prosek
r-16-146-us.pdf
Vydání souhlasného stanoviska ke stavebním úpravám – přístavba balkonu
r-16-147-us.pdf
Uzavření NS k bytu s M. Stříteckou a manžely Havlíkovými
r-16-148-us.pdf
Uzavření NS na pronájem NP – Jablonecká čp.357/27, Praha 9
r-16-149-us.pdf
Uzavření NS k bytu s manž. Mikovými, Sukovými a uzavření změny smlouvy k bytu s Ing. Flaksem
r-16-150-us.pdf
Prodej pozemku parc.č. 332/2 v k.ú. Prosek
r-16-151-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 575/20 v k.ú. Prosek v rámci akce „BESIP 297065 Okružní křižovatka Klíčov - Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu" pro TSK hl.m. Prahy
r-16-152-us.pdf
Podání žalob na zaplacení dluhu a udělení plné moci
r-16-153-us.pdf
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ P9 a spol. PRE distribuce, a.s
r-16-154-us.pdf
Odpis nedobytné pohledávky na nájemném včetně služeb u Petry Goldmannové
r-16-155-us.pdf
Povolení splátek dluhu manželům Rostášovým
r-16-156-us.pdf
Skončení nájmu bytu s Pavlem Daňkem
r-16-158-us.pdf
Podání výpovědi z nájemní smlouvy společnosti O.K.Park, s.r.o., IČ 6185685
r-16-159-us.pdf
Změna smlouvy o nájmu uzavřením dodatku č. 1 mezi firmou VMK-RTG s.r.o. a MČ Praha 9
r-16-160-us.pdf
Vyřazení nefunkčních položek z majetku SSS MČ Praha 9
r-16-161-us.pdf
Schválení záštity starosty MČ P9 – projekt „sociální automobil“
r-16-162-us.pdf
Přísedící k Obvodnímu soudu pro Prahu 9
r-16-163-us.pdf
Přiznání roční náhrady jízdních výdajů za používání MHD pro čl. ZMČ P9 na r. 2016
r-16-164-us.pdf
Svolání 9. zasedání ZMČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání
r-16-165-us.pdf
Schválení záštity starosty MČ P9 nad festivalem Open House Praha
r-16-166-us.pdf
Schválení záštity starosty MČ P9 nad sportovní akcí Kari Traa Urban Training
r-16-167-us.pdf
Schválení záštity starosty MČ P9 nad akcí „Prague Fashion Market 15“
r-16-168-us.pdf
Schválení záštity starosty MČ P9 nad veletrhem a soutěží Já, studentská firma roku
r-16-169-us.pdf
Schválení žádosti TJ Spartak Hrdlořezy o odložení vyúčtování dotace
r-16-170-us.pdf
Schválení kulturních, sportovních a společenských akcí odd. KMT na r.2016
r-16-171-us.pdf
Revokace usnesení RMČ P9 č. 132/16 ze dne 15.3.2016
r-16-172-us.pdf
Poskytnutí odměn vedoucím odborů ÚMČ P9
r-16-173-us.pdf
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
r-16-157-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky v k.ú. Vysočany v rámci akce „INSPIRACE NAD ROKYTKOU" pro společnost Nadlan s.r.o. zast. společností LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.