Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 6. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 28.3.2017

r-17-124-us.pdf
Limit počtu pracovníků a rozpočet mzdových prostředků příspěvkové organizace Divadlo GONG na rok 2017
r-17-125-us.pdf
Příspěvkové organizace zřizované MČ P9 – rozpočet na r. 2017 a rozpočtový výhled na r.2018 a 2019
r-17-126-us.pdf
Výběr nejvýhodnější nabídky na akci "ZŠ Novoborská - výstavba nového pavilonu - modernizace kuchyně"
r-17-126-p1.pdf
Příloha
r-17-127-us.pdf
Schválení stanoviska MČ P9 k rekonstrukci fasády bytového domu Čihákova 1820/26,28, Praha 9 a zábor pro provádění stavby na pozemcích č. parc. 3079/8 a 3079/16, vše k.ú. Libeň, P9
r-17-127-p1.pdf
Příloha
r-17-128-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k rekonstrukci fasády bytového domu Čihákova 1819/24, Praha 9 a zábor pro provádění stavby na pozemku č. parc. 3079/5, vše k.ú. Libeň, Praha 9
r-17-128-p1.pdf
Příloha
_processed_r-17-129-us.pdf
prodloužení nájmu bytu se společností DUHA, Monikou Pustayovou, manžely Šmídovými a uzavření nájemní smlouvy k bytu s Antonínem Adámkem a Janou Davídkovou
_processed_r-17-130-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s H. Matthessovou, Karolínou Malečkovou, Vlastou Tejedovou, s manžely Frkovými, Milanem Zajacem, Klárou Harmáčkovou, Martinou Veselou, Martinou Edrovou a uzavření nové nájemní smlouvy s Psychosociálním centrem ACORUS,Františkem Csurillou
r-17-131-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu, pronájmu a zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1407/2 o výměře 126 m2 v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hl.m. Prahy
r-17-131-p1.pdf
Příloha
r-17-132-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků mezi HMP a spol. Prague Construction a.s.
r-17-132-p1.pdf
Příloha
r-17-133-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. 2017/OSM/0017/ONAN ze dne 30.12.2016 na pronájem nebytových prostorů v domě Jablonecká 322/72 v Praze 9 a uzavření Dodatku č. 1 mezi MČ Praha 9 a Radkem Šindelářem
_processed_r-17-134-us.pdf
Podání výpovědi ze smlouvy o nájmu č. 0312/94/OMS ze dne 31.10.1994, ve znění dodatků 1 a 2, na pronájem NP v domě čp. 567, Na Břehu 9 v Praze 9,panu Janu Ušiakovi
r-17-135-us.pdf
Uzavření dohody o bezesmluvním užívání nebytových prostorů v objektu Jablonecká 322/72 v Praze 9 - kanceláře 1.3. o výměře 19,4 m2 s AZ COLOR ČR, a.s.
r-17-135-p1.pdf
Příloha
r-17-136-us.pdf
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1123/1 v k.ú. Prosek v rámci akce „Doplnění přenosů IŘS – pásmová měřidla provoz sítě oblast 1, I. Část – měřící tratě – pásmo 116" pro Pražskou vodohospodářskou společnost, a.s. zast. spol. ERMEX ENGINEERING spol.s r.o.
r-17-136-p1.pdf
Příloha
r-17-137-us.pdf
Uzavření dohody o splátkách se společn. HS Food-services, s.r.o.
r-17-138-us.pdf
Změna nájemní smlouvy č.OSM/Rek/002/07 ze dne 23.4.2007 uzavřením dodatku č.10 se společností EUROPLAKAT s.r.o.,IČ:40614832, se sídlem Rohanské nábřeží 678/25B,186 00 Praha 8
r-17-138-p1.pdf
Příloha
r-17-139-us.pdf
Nesouhlas s prodejem pozemku parc.č. 2313/1, k.ú. Hloubětín
r-17-140-us.pdf
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého příspěvkovými organizacemi – základními a mateřskými školami Prahy 9
r-17-141-us.pdf
Návrh na přijetí partnerství v projektu Interreg Danube: CHESTNUT
r-17-142-us.pdf
Návrh na přijetí partnerství v projektu Interreg Danube: AgriGo4Cities
r-17-143-us.pdf
Schválení Zásad používání a tvorby zaměstnaneckého fondu ÚMČ Praha 9 na rok 2017
r-17-144-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad projektem putovní výstavy s názvem Zaniklý svět
r-17-145-us.pdf
Schválení žádosti o Záštitu starosty MČ P9 nad třemi akcemi DDM Praha 9 a Centra volného času Praha 9 – Hon na velikonočního zajíčka
r-17-146-us.pdf
Vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku
r-17-147-us.pdf
Schválení Smlouvy o dílo na vyhotovení Kroniky Městské části Praha 9 za rok 2016 a Smlouvy o dílo na vyhotovení kroniky Městské části Praha 9 za rok 2017
r-17-148-us.pdf
Svolání 14. zasedání ZMČ P9
r-17-149-us.pdf
Svěření pozemku v k.ú. Vysočany z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9