Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 4. mimoř.jednání Rady MČ P9 ze dne 9.8.2016

r-16-421-us.pdf
Navýšení a změna rozpočtu investic a úprava rozpočtu hospod.činnosti
r-16-422-us.pdf
Zvýšení rozpočtu MČ P9 o fin.prostředky na zabezpečení výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí
r-16-423-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci akce Výstavba pavilonu ZŠ Špitálská
r-16-424-us.pdf
Úprava rozpočtu v rámci akce MŠ Kovářská – zvýšení kapacity školy
r-16-425-us.pdf
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálního
r-16-426-us.pdf
Navýšení rozpočtu OŽPD
r-16-427-us.pdf
Navýšení rozpočtu OKMT a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
r-16-428-us.pdf
Uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc.č. 500/56 v k.ú. Střížkov mezi MČ P9 a spol. Garáže Lovosická, s.r.o.