Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 22.2.2016

r-16-070-us.pdf
Uzavření dohody o narovnání s J. Kaufmanovou
r-16-071-us.pdf
Podání výpovědi z nájmu bytu
r-16-072-us.pdf
Uzavření smlouvy o spolupráci a budoucí smlouvy kupní mezi MČ P9 a PPD, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
r-16-073-us.pdf
Stanovisko MČ P9 ke vstupu na pozemek parc.č. 417/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce „SO 01 – Stoka splaškové kanalizace a SO 02 – Vodovodní řad“ pro Isabellu Chocholouškovou, M. Trachtu, Š. Trachtu a T. Trachtu zast. Ing. arch. M. Švédou
r-16-074-us.pdf
Revokace usnesení č. Us RMČ 59/16 ze dne 9.2.2016 a schválení záměru směny pozemků v k.ú. Prosek mezi MČ Praha 9 a společností TTP invest, uzavřený investiční fond, a.s.
r-16-075-us.pdf
Změna NS uzavřením dodatku č. 9 se spol. EUROPLAKAT, s.r.o.
r-16-076-us.pdf
Podání výpovědí ze smluv o nájmu uzavřených mezi MČ P9 a nájemci NP v objektu Jablonecká 723/4 z důvodu havarijního stavu objektu
r-16-077-us.pdf
Prominutí dluhu na nájemném u garáže č. 60 Pod Krocínkou
r-16-078-us.pdf
Převod vlastnictví nebyt.jednotky č. 856, ul. Lovosická, k.ú. Prosek
r-16-079-us.pdf
Prodloužení nájmu bytu s A. Vaňousovou, O. Ferencovou a E. Höferovou
r-16-080-us.pdf
Uzavření nových NS k bytu, uzavření změny smlouvy k bytu a informace o splnění podmínek o přechodu nájmu bytu
r-16-081-us.pdf
Uzavření smlouvy na realizaci překládky sítě el. komunikací a dohody o převodu práv v rámci inv. akce „ZŠ Špitálská – přestavba objektu Bumbálek, mezi MČ P9 a ČTI a.s.
r-16-082-us.pdf
Výroční zpráva za r. 2015 o poskytování informací, ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
r-16-083-us.pdf
Zpráva o vyřizování stížností, podnětů a petic za IV. čtvrtletí 2015
r-16-084-us.pdf
Schválení přijetí daru ZŠ Litvínovská 500 a ZŠ Špitálská
r-16-085-us.pdf
Udělení záštity starosty MČ P9 nad mezinárodním jubilejním 10.ročníkem Prague Patchwork Meetingu v hotelu Step ve dnech 1.-3.4.2016
r-16-086-us.pdf
Schválení záštity starosty MČ P9 nad sportovní akcí Heroes Gate 16
r-16-087-us.pdf
Zpracování materiálů pro ZMČ P9
r-16-088-us.pdf
Podání Žádosti o poskytnutí dotace MPSV pro SSS MČ Praha 9