Jste zde

Přehled přijatých usnesení ze 3. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 9.2.2016

r-16-035-us.pdf
Uzavření nájemních smluv s vítězi VŘ na pronájem bytů za smluvní nájemné za 1.měsíc nájemního vztahu bez služeb
r-16-036-us.pdf
Uzavření nové NS k bytu s D. Sejkovou, P. Sejkem a R.Sejkovou, informace o splnění podmínek V. Justinákovou a s J. Pospíchalem
r-16-037-us.pdf
Podání výpovědí z nájmu bytu
r-16-038-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Na harfě č.p. 694/4,k.ú. Vysočany
r-16-039-us.pdf
Nevyužití předkupního práva ve smlouvě o převodu byt.jednotky č. 635/9 v domě č.p. 635 v ul. Kolbenova, k.ú. Vysočany
r-16-040-us.pdf
Uzavření smlouvy o nájmu nebyt.jednotky – garáže v objektu čp. 856, ul. Lovosická
r-16-041-us.pdf
Převod vlastnictví nebyt.jednotky v budově čp. 856, ul. Lovosická, k.ú.Prosek
r-16-042-us.pdf
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s J. Vojče
r-16-043-us.pdf
Vydání souhlasu s postoupením smlouvy o nájmu NJ domě čp. 967, Sokolovská 187, k.ú. Libeň, uzavřením Dodatku č. 2 mezi MČ P9 a pí M. Pitekovou
r-16-044-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.573/39 - č.p.574/37, k.ú. Prosek, Praha 9
r-16-045-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.571/43 - č.p.572/41, k.ú. Prosek, Praha 9
r-16-046-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.569/47 - č.p.570/45, k.ú. Prosek, Praha 9
r-16-047-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.567/51 - č.p.568/49, k.ú. Prosek, Praha 9
r-16-048-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.565/55 - č.p.566/53, k.ú. Prosek, Praha 9
r-16-049-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.563/59 - č.p.564/57, k.ú. Prosek, Praha 9
r-16-050-us.pdf
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Vysočanská č.p.561/63 - č.p.562/61, k.ú. Prosek, Praha 9
r-16-051-us.pdf
Podání výpovědí z nájmu bytu
r-16-052-us.pdf
Prominutí zbytku poplatku z prodlení manželům Z.Levínskému a J.Levínské Jíchové
r-16-053-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domech svěřených MČ Praha 9
r-16-054-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotek v byt.domech Nemocniční 781/14, k.ú. Vysočany
r-16-055-us.pdf
Převod vlastnictví byt.jednotky v byt. domě v rámci III. vlny privatizace
r-16-056-us.pdf
Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě U Svobodárny 1180/14, k.ú. Libeň
r-16-057-us.pdf
Svěření pozemku v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl.m.Prahy do správy MČ Praha 9
r-16-058-us.pdf
Revokace usnesení č. Us ZMČ 36/15 ze dne 28.4.2015, kterým bylo schváleno zřízení věcného břemene ve prospěch PREdistribuce, a.s., k pozemkům parc.č. 433, parc.č. 1932/2 a parc.č. 1934/2 v k.ú. Vysočany
r-16-059-us.pdf
Schválení záměru směny pozemků v k.ú. Prosek mezi MČ P9 a spol. TTP invest. uzavřený investiční fond, a.s.
r-16-060-us.pdf
Uzavření smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky a Darovací smlouvy mezi MČ Praha 9 a spol. YIT Stavo, s.r.o
r-16-061-us.pdf
Uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a nájemní smlouvu mezi MČ Praha 9 a BILLA, spol. s r.o. se sídlem Říčany u Prahy
r-16-062-us.pdf
Rozpočet MČ Praha 9 na rok 2016
r-16-064-us.pdf
Zpráva o plnění úkolů, uložených v přijatých usneseních ZMČ P9 ke dni 9.2.2016
r-16-065-us.pdf
Úprava sazebníku úhrad za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
r-16-066-us.pdf
30. Schválení Záštity starosty Městské části Praha 9 nad druhým ročníkem akce Strašidelný pohádkový les, která se bude konat v Parku Přátelství na Proseku dne 28. 5. 2016
r-16-067-us.pdf
Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování odebrané elektrické energie na osvětlení pomníku průmyslníka Emila Kolbena
r-16-068-us.pdf
Rozdělení účelových dotací určených na podporu nestátních neziskových organizací působících na území MČ P9, které dlouhodobě zajišťují org.sportovní výchovu mládeže
r-16-069-us.pdf
Prodloužení termínu ukončení real.projektu „Revitalizace naučené stezky Amerika“
r-16-063-us.pdf
Návrh na rozdělení fin. prostředků určených na Granty v r. 2016